ตัวอย่างการใช้ Prepositions of place

Prepositions (เพรโพซิเชิ่นสฺ) หมายถึง “คำบุพบท” มีหลายประเภท โดยจะกล่าวกึง Prepositions of place ซึ่งเป็นคำบุพบทระบุสถานที่อยู่ของวัตถุหรือ สิ่งของ เป็นส่วนสำคัญในการตอบคำถาม Where ? (แว) แปลว่า “ที่ไหน”
In(อิน) ใน, on(ออน) บน, under(อันเดอะ) ใต้, between(บิทวีน) ระหว่าง beside(บิไซด์) ข้าง
ตัวอย่าง
Q : Where is salt?         A : It’s in the bottle.
เกลืออยู่ที่ไหน            มันอยู่ในขวด
Q : Where is the cat?     A : It’s beside the vase.
แมวอยู่ที่ไหน            มันอยู่ข้างแจกัน

ต่อไปนี้จะขอกล่าวถึง prepositions of place โดยจัดเป็นกลุ่มๆ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 : in, on, at, over, above
กลุ่มที่ 2 : inside, outside, behind, in front of, under, below
กลุ่มที่ 3 : next to, among, between, opposite, near
กลุ่มที่ 4 : by, beside, close to, across
กลุ่มที่ 5 : round, around, beyond, against

กลุ่มที่ 1 : in, on, at, over, above
1. ใช้ in ในกรณีต่อไปนิ้u
เมื่อเรานึกถึงสถานที่หนึ่ง ในแบบที่เป็นสามมิติ คือ กว้าง ยาว รก กรณี ดังกล่าวนี้ in มีความหมายว่า “ใน, ภายใน”
ตัวอย่าง
Marsha is in her room.
มาช่าอยู่ในห้องของเธอ
Do you like swimming in the sea?
คุณชอบว่ายน้ำในทะเลหรือไม่

กับชื่อสถานที่ขนาดใหญ่ พื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น in Europe, in Asia, in the Antarctic, in Texas, in Bangkok, in the Pacific, in the Sahara

ตัวอย่าง
He lives in Texas.
เขาอาศัยอยู่ในรัฐเทกซัส
England is in Europe.
ประเทศอังกฤษอยู่ในทวีปยุโรป

กับบริเวณพื้นที่ภายนอก เช่น in the garden, in the park, in the street, in the desert, in the town
ตัวอย่าง
We often go jogging in the park.
เรามักจะไปวิ่งเหยาะๆ ในสวนสาธารณะ
Bedouins live in the Sahara Desert.
ชนเผ่าเบดูอินอาศัยอยู่ในทะเลทรายซาฮารา

ในห้อง เช่น in the bathroom, in the bedroom, in the garage, in the kitchen, in the living room, in the dining room
ตัวอย่าง
A : Where’s your mother?
ก – แม่ของคุณอยู่ที่ไหน
B : She’s in the kitchen.
ข – อยู่ในครัว

คำนามนับได้ที่ไม่มี article อยู่ข้างหน้า เช่น in bed, in church, in hospital, in prison, in class
ตัวอย่าง
Susan is sick in bed.
ซูซานนอนป่วยอยู่ในเตียง
My mother is in church.
คุณแม่อยู่ในโบสถ์

2. ใช้ on ในกรณีต่อไปนี้
เมื่อเรานึกถึงการที่สิ่งหนึ่งอยู่บนพื้นผิวของสถานที่หนึ่งๆ กรณีดังกล่าวนี้ on แปลว่า “บน” เช่น on the floor, on the wall, on the bed, on the table
ตัวอย่าง
What’s that on the floor?
นั่นอะไรบนพื้น
I’ll put this picture on the wall.
ผมจะติดภาพนี้บนผนังห้อง

เมื่อเรานึกถึงสถานที่หนึ่งๆ ในแนวราบ เช่น on the Mississippi River, on the south coast of England
ตัวอย่าง
Memphis is on the Mississippi River.
เมืองเมมฟิสตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิฟปิ
Brighton is on the south coast of England.
เมืองไบรตันตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตอนใต้ของอังกฤษ

3. ใช้ at ไนกรณีต่อไปนี้
เมื่อนึกถึงจุดๆ หนึ่งของสถานที่นั้น กรณีนี้ at แปลว่า “อยู่ที่” เช่น at the bus stop, at the station, at the airport
ตัวอย่าง
We waited at the railway station for twenty minutes.
เรารออยู่ที่สถานีรถไฟเป็นเวลา 20 นาที
I’ll meet you at the airport.
ผมจะพบคุณที่สนามบิน

เมื่อใช้กับจุดหนึ่งๆ ของสถานที่แห่งหนึ่ง เช่น จุดของการเดินทาง
ตัวอย่าง
Our train stops at Haad Yai.
รถไฟเที่ยวของเราหยุดที่หาดใหญ่
We will get off at the next bus stop.
เราจะลงที่ป้ายหยุดรถประจำทางป้ายหน้า

ใช้ at หรือ in ก็ได้กับอาคารที่ทำการ ทั้งนี้ความหมายของ in กับ at แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย คือ in = ใน, at = อยู่ที่
ตัวอย่าง
We had lunch at Kon Tai Restaurant.
เราทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารคนไท
We had lunch in Kon Tai Restaurant.
เราทานอาหารเที่ยงในภัตตาคารคนไท

เมื่อต้องการบ่งบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่จุดใด เช่น at the cinema, at the office, at the bank, at school
ตัวอย่าง
A : Where were you last night?
B : I was at the cinema.
ก –    คุณอยู่ที่ไหนเมื่อคืน
ข –    ผมอยู่ที่โรงภาพยนตร์
A :    Where’s your brother?
B :    He’s at the university.
ก –    พี่ชายของคุณอยู่ที่ไหน
ข –    เขาอยู่ที่มหาวิทยาลัย

แต่ถ้าเรานึกถึงตัวอาคาร จะใช้ in ในขณะที่ at เราหมายความเพียงแค่จุดหนึ่งๆ เท่านั้น ลองเปรียบเทียบตัวอย่างต่อไปนี้
We stayed at the Erawan Hotel.
เราพักอยู่ที่โรงแรมเอราวัณ
There are 150 rooms in the Erawan Hotel.
โรงแรมเอราวัณมีห้องพักจำนวน 150 ห้อง

เมื่อเอ่ยถึงเลขที่ของที่อยู่ (address แอ็ดเดรส) เช่น เลขที่บ้านใช้ at แต่ถ้าเอ่ยถึงเฉพาะชื่อถนน ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) จะใช้ in
ตัวอย่าง
I live at 42 Phyathai Road.
ผมอยู่บ้านเลขที่ 42 ถนนพญาไท
I live in Phyathai Road.
ผมอาศัยอยู่ที่ถนนพญาไท

4. ใช้ over ในกรณีต่อไปนี้
เมื่อมีความหมายว่า “อยู่เหนือสิ่งหนึ่ง”
ตัวอย่าง
The helicopter is flying over the crowd.
เฮลิคอปเตอร์กำลังบินอยู่เหนือฝูงชน
We were crossing the small bridge over the stream.
ตอนนั้นเรากำลังข้ามสะพานเล็กๆ ที่ทอดอยู่เหนือลำธาร

เมื่อมีความหมายว่า “อีกด้านหนึ่ง” (on the other side of) หรือ “ไปยังอีกด้านหนึ่ง” (to the other side of) ทั้งสองกรณีนอกจากจะใช้คำว่า over ได้แล้ว ยังใช้คำว่า across (เออะครอส) ได้ด้วย โดยความหมายยังคงเดิม
ตัวอย่าง
The Kon Tai Restaurant is just over/across the road.
ภัตตาคารคนไทอยู่อีกฟากหนึ่งของถนน
A small bridge goes over/across the river.
สะพานเล็กๆ ทอดข้ามแม่น้ำไปยังอีกฟากหนึ่ง

5. ใช้ above (เออะเบิฟวฺ) เมื่อหมายถึง “อยู่เหนือศีรษะเราขึ้นไป” ใน แนวตั้งหรืออยู่สูงกว่า
ตัวอย่าง
He raised his hands above his head.
เขายกมือทั้งสองของเขาเหนือศีรษะ
Apartment 46 was quiet, unlike the one above it.
ห้องพักที่ 46 เงียบ ไม่เหมือนกับห้องพักที่อยู่เหนือขึ้นไป

กลุ่มที่ 2 : inside, outside, behind, in front of, under, below
1. ใช้ inside (อินไซด์) หรือ in ในความหมายว่า “อยู่ภายใน, ข้างใน” ส่วน outside (เอาท์ไซด์) หมายถึง “อยู่ภายนอก, ข้างนอก”
ตัวอย่าง
Sheila was sitting inside/in the restaurant.
ชีล่ากำลังนั่งอยุ่ในภัตตาคาร
There is a telephone box outside the bank.
มีตู้โทรศัพท์อยู่ภายนอกธนาคาร

2. ใช้ behind (บิไฮดฺ) ในความหมายว่า “ด้านหลัง, ข้างหลัง” ส่วน in front of (อิน ฟร้อนทฺ ออฟ) หมายถึง “ข้างหน้า, ด้านหน้า”
ตัวอย่าง
I’ll meet you in front of the bank.
ผมจะพบคุณที่ด้านหน้าธนาคาร
Someone is hiding behind the tree.
มีคนกำลังหลบซ่อนตัวอยู่ด้านหลังต้นไม้

3. ใช้ under (อันเดอะ) ในความหมายว่า “ใต้, ข้างใต้” กรณีนี้สามารถใช้ below (บิโล) แทนได้
ตัวอย่าง
The book is below the table.
หนังสืออยู่ใต้โต๊ะ
He’s hiding under the bed.
เขากำลังหลบซ่อนอยู่ใต้เตียงนอน

กลุ่มที่ 3 : next to, among, between, opposite, near
1. ใช้ next to (เน็กซ์ทฺ ทู) ในความหมายว่า “ถัดจาก, ถัดไป” ส่วนคำว่า near (เนีย) มีความหมายว่า “ใกล้”
ตัวอย่าง
They are sitting near one another.
พวกเขานั่งใกล้กัน
Mrs. Brown is sitting next to Mr. Brown.
นางบราวน์นั่งถัดจากนายบราวน์

2. ใช้ opposite (อ็อพโพสิท) ในความหมายว่า “ตรงฃ้าม, ตรงกันข้าม” ส่วน between (บิ-ทวีน) มีความหมายว่า “ระหว่าง”
ตัวอย่าง
Mr. John is sitting opposite Mr. Sam.
นายจอห์นนั่งอยู่ตรงข้ามกับนายแซม
The clown is standing between the two lions.
ตัวตลกในละครสัตว์ยืนอยู่ระหว่างสิงโต 2 ตัว

3. ใช้ among (เออะมัง) แปลว่า “ท่ามกลาง” แสดงว่าต้องอยู่ท่ามกลาง สิ่งต่างๆ มากกว่าสองสิ่ง ซึ่งต่างไปจากการใช้ between ที่ระบุว่าอยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง
ตัวอย่าง
Mr. Brown is sitting between his wife and Mr. John.
นายบราวน์นั่งอยู่ระหว่างภรรยาของเขากับนายจอห์น
The teacher is sitting among students.
ครูนั่งอยู่ท่ามกลางนักเรียน (แสดงว่ามีนักเรียนหลายคนนั่งรายล้อมครู)

กลุ่มที่ 4 : by, beside, close to, across
1. ใช้ by (บาย) หรือ beside (บิไซดฺ) ในความหมายเดียวกันกับ next to แปลว่า “ข้างๆ, ถัดไป”

2. ใช้ close to (โคลส ทู) ในความหมายเดียวกันกับ near (เนีย) แปลว่า “ใกล้”
The man is sitting by/beside/next to the woman.
Their table is near/close to the door.
ผู้ชายกำลังนั่งข้างผู้หญิง
โต๊ะของพวกเขาอยู่ใกล้หน้าต่าง

3. ใช้ across (เออะ-ครอส) ในความหมายเดียวกันกับ opposite แปลว่า “ตรงข้าม”
The man is on the pavement opposite the bank. The bank is across the road.
ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนทางเท้าตรงข้ามกับธนาคาร ธนาคารอยู่ฟากตรงข้ามกับถนน

กลุ่มที่ 5 : round, around, beyond, against
1. round (ราวดฺ) หรือ around (เออะ-ราวดฺ) แปลว่า “รอบๆ”
ตัวอย่าง
We jog round/around the football field.
เราวิ่งเหยาะๆ ไปรอบสนามฟุตบอล
2. beyond (บิ-ยอนดฺ) แปลว่า “เลยออกไป”
ตัวอย่าง
My house is beyond the mountain.
บ้านของผมอยู่เลยไปจากภูเขา
3. against (เออะ-เก้นซฺทฺ) แปลว่า “แตะ, ติดกับ, พิง”
ตัวอย่าง
The man is leaning against the wall.
ชายคนนั้นกำลังยืนพิงกำแพง

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 64,065 times, 36 visits today)