ตัวอย่างการใช้ PEOPLE, PERSONS, PERSECUTE, PROSECUTE, PERSONAL AND PERSONNEL

PEOPLE and PERSONS
people (พีเพิล) n. หมายถึง a united or collective group of individuals แปลว่า “ประชาชน”
persons (เพอเซิลสฺ) n. หมายถึง individuals that are separate and unrelated แปลว่า “ตัวบุคคลแต่ละคน”
ตัวอย่าง
Only five persons remained in the theater after the first act. หลังจากที่การแสดงละครฉากแรกจบ ปรากฎว่าเหลือคนดูเพียง 5 คน เท่านั้น
The people of New York City have finally accepted the new regulation.
ในที่สุดประชาชนกรุงนิวยอร์กซิตี้ก็ยอมรับกฎหมายใหม่

PERSECUTE and PROSECUTE
persecute (เพอซิคิว) V. หมายถึง to treat cruelly; to cause to suffer; to annoy แปลว่า “ทรมาน, ปฏิบัติอย่างรุนแรง, โหดร้าย, รบกวน”
ตัวอย่าง
In former times Christians were often persecuted.
ในสมัยก่อน พวกชาวคริสต์มักจะถูกทรมานอยู่เป็นประจำ
His creditors persecute him.
เจ้าหนี้ชอบตามมารบกวนเขา

ส่วน prosecute (โพรซิคิว.) V. หมายถึง to conduct a criminal inves tigation แปลว่า “ดำเนินการสอบสวนผู้กระทำผิดกฎหมายหรืออาชญากร”
ตัวอย่าง
The District Attorney is prosecuting the racketeers.
อัยการจังหวัดกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ร้ายกรรโชกทรัพย์
He prosecuted his inquiry until he arrived at the truth.
เขาได้ดำเนินการสอบสวนจนได้ความจริงออกมา

หมายเหตุ persecute มักใช้กับ illegal actions การกระทำที่ผิดกฎหมาย ส่วน prosecute มักใช้กับ legal actions การกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย

PERSONAL and PERSONNEL
personal (เพอ-เซอะเนิล) adj. หมายถึง of a person แปลว่า “เกี่ยวกับ บุคคล, เฉพาะตัวบุคคล”

personnel (เพอ-เซินเนล) n. หมายถึง an organized body of individuals แปลว่า “บุคคลในองค์การ บริษัท หรือที่ทำการแห่งใดแห่งหนึ่ง (บุคลากร)”
ตัวอย่าง
The general took a personal interest in every one of his men. นายพลให้ความเอาใจใส่เป็นการส่วนตัวต่อทหารในบังคับบัญชาของเขาทุกคน
He believed that this was necessary in order to maintain the morale of the personnel in his division.
เขาเชื่อว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาขวัญกำลังใจของบุคลากรในหน่วยงานของเขา

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,618 times, 1 visits today)