ตัวอย่างการใช้ MEDIEVAL, MIDDLE-AGED, MESSRS and MMES

medieval หรือสะกด mediaeval (เมดี-เวล) adj. หมายถึง of the period in history between about 1100 and 1500 (the MIDDLE AGES) แปลว่า ‘‘ยุคกลางแห่งประวัติศาสตร์ (ระหว่าง ปี 1100 – 1500)”
ตัวอย่าง
Serfs and feudal baronies were part of medieval times.
ทาสและบารอนในยุคฟิวดัลมีอยู่ในยุคกลาง
ส่วน middle-aged (มิดเดิล-เอจดฺ) adj. ใช้กับวัยของคน หมายถึง in the middle period of life แปลว่า “วัยกลางคน”
ตัวอย่าง
Paris is the middle-aged woman’s paradise.
กรุงปารีสเป็นสวรรค์ของหญิงวัยกลางคน
According to the Bible, the middle-aged man has thirty- five more years of life to look forward to.
ตามพระคัมภีร์ไบเบิล ชายวัยกลางคนมีอายุเพิ่มขึ้นมากกว่า 35 ปีที่จะมีชีวิตต่อไป

MESSRS and MMES
Messrs. ออกเสียง “เมซ-เชิส” ย่อมาจาก messieurs ซึ่งเป็นรูปพหูพจน์ ส่วนรูปเอกพจน์คือ monsieur (เมิซเยอร์) เป็นคำเรียกชื่อ ตรงกับภาษาไทยว่า นาย, ท่าน, สุภาพบุรุษ มักใช้ขึ้นหน้าจดหมายถึงบริษัท โดยย่อเป็น Messrs.
ตัวอย่าง
The meeting was attended by Messrs. Smith,
Jones, Brown, and John.
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนายสมิธ, โจนส์, บราวน์, และ จอห์น
Gentlemen
Did Monsieur ring?
ท่านกดกริ่งเรียกดิฉันหรือคะ
หมายเหตุ : Mon.seigncur (มอนเซ็นเยอ, มองเซ็นเยอ) n. เป็นคำภาษาฝรั่งเศส ใช้สำหรับเรียกผู้เป็นเจ้าใหญ่นายโต เช่น ใต้เท้า, พระคุณเจ้า, ฝ่าพระบาท
Mmes. เป็นคำย่อของคำว่า Mesdames (เม-ดามสฺ) รูปพหูพจน์เป็นคำใช้เรียกสุภาพสตรี ในบุรุษที่สองและสาม ซึ่งมียศสูง หรือที่ไม่รู้จักนับตั้งแต่สตรีที่เข้ามาซื้อของในร้านไปจนถึงสมเด็จพระราชินีรวมทั้งที่แต่งงานแล้วและยังไม่ได้แต่งงาน ใช้เป็นคำนำจดหมายการงานถึงสตรี อย่างเดียวกับคำว่า Sir และ Gentlemen ซึ่งใช้สำหรับบุรุษ คุณนาย แหม่ม
ตัวอย่าง
The party was attended by the Mmes : Jones,
Smith, and Miss Brown.
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคุณนายโจนส์, สมิธ และคุณบราวน์

หมายเหตุ : รูปพหูพจน์ของคำว่า Miss คือ Misses

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 545 times, 1 visits today)