ตัวอย่างการใช้ LENGTHENED and LENGTHY ในภาษาอังกฤษ

lengthened (เล้งเธ่นดฺ) V. มาจากคุณศัพท์ long หมายถึง made longer แปลว่า “ทำให้ยาวขึ้น”
ตัวอย่าง
The essay, now lengthened, is more readable.
ความเรียงที่ถูกขยายให้ยาวขึ้นบทนั้นดูน่าอ่านมากขึ้น
The fences should be lengthened to include the garden.
รั้วควรจะต่อให้ยาวขึ้นเพื่อล้อมสวน
lengthy (เล้งธรี) dj. หมายถึง annoying long แปลว่า ยาวยืดเยื้อจน น่ารำคาญ”
ตัวอย่าง
However, try to avoid writing lengthy
explanations of obvious facts.
อย่างไรก็ตาม ขอให้พยายามหลีกเลี่ยงการพรรณนาข้อความจริง
อย่าให้ยืดยาวจนน่ารำคาญ
The lengthy discussion produced no result.
การอภิปรายกันอย่างยืดยาวนี้ไม่บังเกิดผลแต่ประการใด
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 89 times, 1 visits today)