ตัวอย่างการใช้ KILL, MURDER, ASSASSINATE, SLAUGHTER, SLAY, and MASSACRE

1. kill (คิล) V. หมายถึง to cause to die แปลว่า “ฆ่า” คำนี้ใช้ได้ทั่วไป
ตัวอย่าง
He tried to kill two birds with one stone.
เขาพยายามฆ่านกสองตัวด้วยหินเพียงก้อนเดียว
ยกเว้น My feet are killing me.
= My feet are hurting very much.
ผมเจ็บเท้ามาก
2. murder (เมอร์เดอะ) V. หมายถึง to kill unlawfully especially on purpose เป็นการฆ่าที่ผิดกฎหมายโดยตั้งใจ
ตัวอย่าง
He has murdered her.
เขาได้ฆ่าเธอตาย
3. assassinate (แอซแซสซิเนท) V. หมายถึง to murder (a ruler, a politician, etc.) for political reasons เป็นการลอบฆ่าหรือลอบสังหารนักการเมืองหรือผู้ปกครองประเทศอันมีสาเหตุมาจากการเมือง
ตัวอย่าง
We do not know who assassinated the minister.
เราไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ลอบสังหารท่านรัฐมนตรี
4. slaughter (ซลอ-เทอะ) V. หมายถึง to kill (animals) for food; to kill people cruelly or wrongly เป็นการฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร หรือฆ่าคนอย่างโหดร้ายทารุณ
ตัวอย่าง
Thousands of oxen are slaughtered every year.
ทุกปีวัวถูกฆ่าเป็นอาหารหลายพันตัว
Many people were slaughtered in road accidents.
คนหลายคนถูกฆ่าตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
5. slay (ซเล) V. หมายถึง to kill violently แปลว่า “ฆ่าอย่างทารุณ” คำนี้มักใช้ในภาษาโบราณประเภทบทกวีนิพนธ์โคลงฉันท์กาพย์กลอนต่างๆ สำหรับ ภาษาสมัยใหม่มักไม่นิยมใช้
6. massacre (แมซซาเคอะ) V. หมายถึง to kill (a number of people) without mercy เป็นการฆ่าคนจำนวนมากๆ โดยไร้ความปรานี
ตัวอย่าง
All the inhabitants of the town were massacred.
ชาวเมืองทั้งหมดถูกฆ่าตายโดยไร้ความปรานี
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,401 times, 3 visits today)