ตัวอย่างการใช้ IN BACK OF, IN THE BACK OF, IN CASE and IF

IN BACK OF, IN THE BACK OF

วลี in back of (อิน-แบ็ค-ออฟ) หมายถึง behind แปลว่า “ด้านหลัง”
ตัวอย่าง
The shovel is in back of (= behind) the barn.
พลั่วอยู่ทางด้านหลังของฉางข้าว
ส่วนวลี in the back of (อิน-เดอะ-แบ็ค-ออฟ) หมายถึง in the rear of แปลว่า “แถวหลัง, ตอนท้าย”
ตัวอย่าง
John is sitting in the back of the theatre.
จอห์นนั่งอยู่แถวหลังของโรงภาพยนต์
IN CASE and IF
in case มีความหมายต่างจาก if กล่าวคือเราใช้ in case เมื่อเพ่งเล็งหรือมุ่งเพื่อเป็นการตักเตือนล่วงหน้า (precautions) ให้ระวังตัวไว้ก่อนหรือพร้อมที่จะรับกับปัญหาต่อไป ส่วน if เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังที่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้ว ลองเปรียบเทียบตัวอย่างต่อไปนี้
(1) You should insure your house in case there’s a fire.
คุณควรจะทำประกันบ้านของคุณไว้เผื่อว่าจะมีไฟไหม้ขึ้น
(2) You should telephone 191 if there’s a fire.
คุณควรจะโทร 191 ถ้าหากเกิดไฟไหม้ขึ้น
วิเคราะห์
ประโยค (1)ใช้ in case เพื่อเป็นการ precaution ไว้ก่อน ส่วนประโยค (2) ใช้ if เพื่อแสดงถึง result หรือ consequence
หากใช้วลี in case of จะมีความหมายเดียวกับ if
ตัวอย่าง
In case of fire, break glass. If there is a fire, break glass.
ถ้าหากเกิดไฟไหม้ขึ้น ให้รีบทุบกระจกให้แตก
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,133 times, 1 visits today)