ตัวอย่างการใช้ HIGH, TALL, HIRE, RENT, and LET

HIGH and TALL
tall (ทอล) adj. ใช้พูดถึงความสูงของคน ต้นไม้ อาคาร และสิ่งอื่นๆ อาทิ เสาไฟฟ้า หรือปล่องไฟตามโรงงาน คำนี้จะไม่นำไปใช้กับความสูงของภูเขาหรือขาของคนเรา กล่าวคือถ้าหากกล่าวถึงความสูงของภูเขาได้ high (ไฮน์) adj. และใช้ long (ลอง) adj. กับความยาวของขา
ตัวอย่าง
He’s a very tall man.
เขาเป็นคนสูง
There’s a tall tree in my garden.
ในสวนของผมมีต้นไม้สูงอยู่ต้นหนึ่ง
She’s got beautiful long legs.
เธอมีขาที่เรียวยาวสวยงาม
Mont Blanc is the highest mountain in Europe.
ภูเขามองบลังค์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในยุโรป
นอกจากนี้ high ยังหมายถึง a long way from top to bottom ; a long way above the ground ความสูงจากบนถึงล่าง, ความสูงเหนือระดับพื้นดิน
ตัวอย่าง
/     A child standing on a chair might be higher than his father.
X    A child standing on a chair might be taller than his father.
HIRE, RENT, and LET
hire (ไฮรฺ) และ rent (เร็นทฺ) V. มี 2 ความหมายคือ (1) to pay for the use of something จ่ายเป็นค่าเช่า (2) to sell the use of something ขาย เช่าซื้อ
ใน British English ส่วนใหญ่เราใช้ rent ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับช่วงระยะเวลายาวนาน ส่วน hire ใช้ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับช่วงระยะเวลาที่สั้นกว่า อาทิ
one hires a boat, a car, a bicycle, etc. (shorter periods)
one rents a house, a flat, etc.(longer periods)
ตัวอย่าง
How much would it cost me to rent a two-room flat?
ค่าเช่าแฟลตที่มี 2 ห้องนอนราคาเท่าไร
He makes his living hiring boats to tourists.
เขาหาเลี้ยงชีพด้วยการให้นักท่องเที่ยวเช่าเรือเล่น
ส่วน let ใน British English หมายถึง selling the use of houses, rooms etc. ให้เช่าอยู่ห้องใดห้องหนึ่งในบ้านหรืออาคาร
ตัวอย่าง
We let the upstairs room to a student.
เราให้เด็กนักเรียนเช่าห้องชั้นบนอยู่
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 279 times, 1 visits today)