ตัวอย่างการใช้ HANGED, HUNG, HARD and HARDLY ในภาษาอังกฤษ

HANGED and HUNG
hanged มาจากกริยา hang และทำให้เป็นกริยารูป past participle forms เป็น hanged และ hanged คำนี้หมายถึง “แขวนคอ” ใช้กับบุคคลที่ตกเป็นนักโทษหรือผู้ต้องหา
ตัวอย่าง
The prisoner was hanged at dawn.
นักโทษถูกแขวนคอตอนย่ำรุ่ง
The court sentenced him to death by hanging.
ศาลตัดสินให้ประหารชีวิตเขาโดยการแขวนคอ
ส่วน hung มาจากกริยา hang เช่นกัน และทำให้เป็นรูป past และ past participle forms เป็น hung และ hung คำนี้หมายถึง “แขวน” แต่ใช้กับการแขวนสิ่งของ
ตัวอย่าง
The picture was hung above the fireplace.
รูปภาพถูกแขวนอยู่เหนือเตาผิง
On the wall were hung many old masterpieces.
มีภาพวิจิตรศิลป์เก่าๆ หลายภาพแขวนอยู่บนผนัง
HARD and HARDLY
hard (ฮาร์ด) ใช้ทำหน้าที่ได้ทั้ง adjective หริอ adverb คำนี้มีความหมายมากมาย อาทิ firm and stiff แข็ง difficult ยาก (ที่จะทำหรือเข้าใจ) needing force of body (งาน) หนัก ฯลฯ
ตัวอย่าง
1. หน้าที่ adjective
The ice is as hard as rock.
น้ำแข็งก้อนนี้แข็งพอๆ กับหิน
It’s hard to know what he’s really thinking.
ยากที่จะทราบว่าเขาคิดอะไรอยู่
It’s a hard job.
มันเป็นงานที่ยากยิ่ง
2. หน้าที่ adverb
You have to work hard.
คุณจะต้องทำงานอย่างหนัก
Error dies hard.
ความผิดตายยาก
ส่วนคำว่า hardly มีความแตกต่างด้านความหมายไปจาก hard อย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ hardly (ฮาร์ด-ลิ) adv. มีความหมายว่า almost not แปลว่า “แทบจะไม่” ลองเปรียบเทียบตัวอย่างการใช้ต่อไปนี้
(a) I hardly studied at all last term.
= I did very little work.
ผมแทบจะไม่ได้เรียนเลยเมื่อเทอมที่แล้ว
(b) I’m going to study hard next term.
เทอมหน้าผมจะเรียนอย่างหนัก
hardly สามารถวางไว้ในตำแหน่งต่างๆ ในประโยค ซึ่งจะทำให้ความหมายของประโยคแปรเปลี่ยนไปบ้าง
ตัวอย่าง
Hardly does anybody understand what’s going on.
แทบจะไม่มีใครเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น
I’ve hardly slept at all this week.
ตลอดสัปดาห์นี้ ผมแทบจะนอนไม่หลับ
ข้อควรสังเกต
เนื่องจาก hardly มีความหมายเชิงปฏิเสธหรือเชิงลบ (แทบจะไม่) ดังนั้น pronoun ที่ลงท้ายด้วย -body, -one, -thing อาทิ somebody, someone, something จะต้องเปลี่ยนเป็น anybody, anyone, anything
นอกจากนี้เรายังไม่นิยมใช้ almost nothing, almost nowhere, almost nobody แต่นิยมใช้ hardly anything, hardly anywhere, hardly anybody มากกว่า
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 285 times, 1 visits today)