ตัวอย่างการใช้ Exclamationsในภาษาอังกฤษ

exclamations (เอ็กซฺคลาเมเชิ่นสฺ) หมายถึง “การอุทาน” เป็นคำพูดที่บ่งบอกถึงความรู้สึก (emotions) เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่สำคัญควรทราบได้แก่
1. emotion words/interjections
ถ้อยคำอุทานที่เป็นการแสดงความรู้สึก ที่พบบ่อย คือ
ah ออกเสียง “อา” ใช้เพื่อบ่งแสดงถึงความรู้สึกพอใจ (satisfaction) หรือ การรับรู้ (recognition)
ตัวอย่าง
Ah, there she is.
อา เธออยู่นั้นไง (โล่งอกไปที)
hey ออกเสียง “เฮ” ใช้เพื่อเรียกร้องความสนใจ (calling for attention) คำอุทานนี้ไม่ค่อยสุภาพ
ตัวอย่าง
Hey! Look at that boy!
เฮ้ ดูเด็กผู้ชายคนนั้นสิ
oh ออกเสียง “โอ” ใช้เพื่อแสดงความรู้สึกประหลาดใจ (surprise) หรือ ความผิดหวัง (disappointment)
ตัวอย่าง
Oh, I wasn’t calling you yet.
โอ ผมยังไม่ได้เรียกคุณเลย
ooh ออกเสียง “อู” ใช้เพื่อแสดงความสุขใจหรือพอใจ (pleasure)
ตัวอย่าง
Ooh, how nice!
อู สวยจริง ๆ
OW ออกเสียง “อาว” ใช้เพื่อแสดงความเจ็บปวด (pain)
ตัวอย่าง
Ow, that really hurts!
อาว เจ็บจริงๆ
ugh ออกเสียง “อัจ” ใช้เพื่อแสดงความสะอิดสะเอียน เกลียดชัง
ตัวอย่าง
Ugh, this food tastes awful.
อัจ อาหารนี้รสชาติแย่จริง
mm… ออกเสียงอยู่ในลำคอ “อืม” มีความทมายหลายหลาก แล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องใด
ตัวอย่าง
Mmmm… that food smells good! (มีเสียงลงต่ำยาวๆ)
อืม อาหารนั้นกลิ่นหอมจัง
Mm… เมื่อออกเสียงลงต่ำ (falling pitch) แสดงว่าเห็นด้วย (Yes, I agree .)
Mm? เมื่อออกเสียงขึ้นสูง (rising pitch) แสดงว่า เสียใจไม่ได้ยิน (Sorry, I didn’t hear.)
2. exclamations of greater feeling
คำอุทานต่อไปนี้ แสดงถึงความรู้สึกที่มีมากต่อสิ่งหนึ่งๆ คือ
2.1 คำอุทานที่แสดงออกถึงความรู้สึกในทางดี (something good) แปลว่า “วิเศษ, เยี่ยม”
Great!    (เกรท)
Wonderful!    (วันเดอฟุล)
Fantastic!    (แฟนแทสติก)
2.2 คำอุทานที่แสดงออกถึงความรู้สึกในทางไม่ดี (something bad) แปลว่า “แย่มาก, แย่จัง”
Oh dear!    (โอ เดีย)
*Damn!    (แดม)
*Oh hell!    (โอ เฮ็ล)
*Bloody hell! (บัดดิ เฮ็ล)
*Blast!    (บลาสทฺ)
*Oh God!    (โอ ก็อด)
2.3 คำอุทานที่แสดงออกถึงความรู้สึกประหลาดใจ (surprise)
Oh!    (โอ)
My goodness!    (มาย กุดเนส)
*My God!    (มาย ก็อด)
Well!     (เวล)
Good heavens!    (กุด เฮเว่นสฺ)
*Good God!    (กุด ก็อด)
หมายเหตุ คำอุทานที่มีเครื่องหมาย * ปรากฏอยู่ เป็นคำต้องห้าม (taboo) ไม่ควรใช้เพราะไม่สุภาพควรใช้เมื่อต้องการแสดงความรู้สึกที่รุนแรงเท่านั้น
3. What & How exclamations
ในการกล่าวอุทาน ยังสามารถใช้โครงสร้างที่เริ่มต้นด้วย. What/How ได้ด้วย ดังนี้
3.1 What (a/an) + (adjective) + noun!
ตัวอย่าง
What a surprise!
น่าประหลาดจริง ๆ
What a shame!
น่าละอายจริง ๆ
What a sunny day!
วันนี้แดดร้อนจริงๆ
What an awful example this is!
ตัวอย่างนี้แย่จริงๆ
3.2 How + adjective/adverb!
ตัวอย่าง
How wonderful!
มหัศจรรย์จริงๆ
How strange!
แปลกจริง ๆ
How silly!
โง่จริง ๆ
How lovely you look today!
วันนี้คุณดูน่ารักจริงๆ
4. exclamations with “such/so”
ในประโยคอุทาน อาจจะมีคำว่า so/such อยู่ด้วย ดังโครงสร้าง
(1) Subject + verb + such + (a/an) + adjective + noun + …!
(2) Subject + verb + so + adjective + … !
ตัวอย่าง
This is such an awful food!
อาหารนี้แย่มาก
This food looks so delicious!
อาหารนี้ดูน่าอร่อยมาก
5. exclamations in yes-no question-like
ข้อความอุทาน อาจมีลักษณะคล้ายกับประโยคคำถามแบบ yes-no แต่มิได้ลงท้ายด้วยเครื่องหมาย ? แต่ใช้เครื่องหมาย ! แทน เวลาออกเสียง จะลงเสียง ต่ำตอนท้าย
ตัวอย่าง
Isn’t it a pity!
What a pity it is!
น่าสมเพชจริงๆ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 8,200 times, 23 visits today)