ตัวอย่างการใช้ CONSCIENCE, CONSCIENTIOUS, and CONSCIOUS

conscience (คอน-เซียนสฺ) n. หมายถึง a sense of right and wrong แปลว่า “ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี”
ตัวอย่าง
Man’s conscience prevents him from becoming completely selfish.
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของมนุษย์ทำให้เขาละจากความเห็นแก่ตัวได้
You must act according to the dictate of your conscience.
คุณจะต้องทำตามที่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคุณบังคับอยู่
conscientious (คอน-เชียนฌัสฺ) adj. หมายถึง faithful แปลว่า “มีธรรมในใจ, ยุติธรรม, ซื่อสัตย์”
ตัวอย่าง
He is a conscientious man.
เขาเป็นคนซื่อตรง
We all depend on him because he is conscientious.
พวกเราทุกคนต้องขึ้นตรงต่อเขา เพราะเขาเป็นคนยุติธรรม
conscious (คอน-ชัส) adj. หมายถึง aware of one’s self แปลว่า “มีสติ, รู้สึกตัว”
ตัวอย่าง
The injured man was completely conscious.
คนที่ได้รับบาดเจ็บยังมีสติรู้สึกตัวอยู่
He was conscious to the last.
เขามีสติรู้สึกตัวจนกระทั่งวินาทีสุดท้าย
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 2,981 times, 2 visits today)