ตัวอย่างการใช้ CAPITAL and CAPITOL

capital (แค็พพิแท็ล) n. มี 2 ความหมายคือ
(1) a town which serves as the centre of government แปลว่า เมืองหลวง
(2) wealth especially when used to produce more wealth แปลว่า เงินกองทุน
ตัวอย่าง
Paris is one of the world’s most beautiful capitals.
ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่สวยงามที่สุดของโลก
Industrialism requires capital and labour.
กิจการสุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีเงินกองทุนและแรงงาน
We must understand the difference between fixed capital
and circulating capital.
เราจะต้องเข้าใจคาามแตกต่างระหว่างเงินกองทุนคงตัวกับเงินกองทุน หมุนเวียน
มีคำที่น่าสนใจอื่นๆ เกี่ยวกับ capital ได้แก่ capital account บัญชีแสดงกำไรขาดทุน capital charge ค่าโสหุ้ยในการใช้ทุน เช่น ดอกเบี้ย capital expenditure ค่าใช้จ่ายในการลงทุน เช่น การปลูกสร้างอาคาร capital gains กำไร ที่ได้จากการขาย เป็นต้น
capitol (แค็พพิท็อล) n. หมายถึง the buildings in which legislators meet แปลว่า อาคารที่ทำการรัฐสภา
ตัวอย่าง
Most of the state’s agencies have offices in the capitol.
ส่วนราชการของรัฐส่วนมากจะมีที่ทำงานอยู่ที่อาคารรัฐสภา
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 603 times, 1 visits today)