ตัวอย่างการใช้ BRAVADO, BRAVERY, BRING, TAKE, FETCH, and CARRY

bravado (บราวาโด) n. หมายถึง a display of boldness or daring แปลว่า “ท่าทางกล้าหาญ, องอาจกล้าหาญ”
ตัวอย่าง
In spite of his bravado, I am not reassured.
ถึงแม้ว่าเขาจะแสดงตนว่ากล้าหาญ ฉันก็ยังไม่วางใจ
He entered the battle with bravado.
เขาเข้าทำการต่อสู้ด้วยท่าทางอาจหาญ
bravery (เบรฟ-เวอริ) n. หมายถึง courage แปลว่า “กล้าหาญ”
ตัวอย่าง
The man of true bravery is not frightened by a display of bravado.
คนที่กล้าหาญจริงๆ จะไม่ตกใจในการแสดงท่าที่ว่ากล้าหาญ แต่ไม่กล้า หาญจริงๆ
BRING, TAKE, FETCH, and CARRY
bring (บริง) V. หมายถึง to come with something แปลว่า นำเอามาด้วย (เข้ามาหาตัวผู้พูด)
ตัวอย่าง
Bring me a glass of water.
เอาน้ำมาให้ผมแก้วหนึ่ง
When she returns from Paris, she always brings me perfume. เมื่อเธอกลับมาจากปารีส เธอมักจะนำเอาน้ำหอมมาให้ผมเป็นประจำ
Dirt brings on disease.
ความสกปรกนำมาซึ่งโรคภัย
take (เทค) V. หมายถึง to bear or carry something away from the speaker แปลว่า เอาไปให้บุคคลหรือนำเอาไปให้บุคคล (ออกจากตัวผู้พูด)
ตัวอย่าง
Take the rent to the office and get’a receipt.
เอาค่าเช่าไปจ่ายที่สำนักงานและรับใบเสร็จรับเงินมาด้วย
He took his bicycle to his uncle’s house.
เขาได้นำรถจักรยานของเขาไปที่บ้านของลุงของเขา
Please take my bicycle.
โปรดเอารถจักรยานของผมไป
fetch (เฟ็ซ) V. หมายถึง to go and get something and bring it back แปลว่า ไปเอากลับมา
ตัวอย่าง
Throw the stick into the water, and the dog will fetch it.
จงโยนไม้ลงไปในนํ้า แล้วสุนัขก็จะไปคาบเอากลับมา
Go and fetch a doctor.
ไปรับหมอมา
carry (แคริ) V. หมายถึง to convey from one place to another regardless of direction แปลว่า บนหรือบรรทุกจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงทิศหาง
ตัวอย่าง
We need a station wagon to carry all our equipment.
เราต้องการรถขนของสำหรับขนอุปกรณ์เหล่านี้
His car carries twenty passengers.
รถยนต์ของเขาบรรทุกผู้โดยสารได้ 20 คน
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,345 times, 3 visits today)