ตัวอย่างการใช้ BETWEEN & AMONG

between (บี-ทวีน) และ among (เออะ-มัง) ทำหน้าที่เป็นบุพบท (prepositions) มีการใช้ที่แตกต่างกันดังนี้
1. between เป็นคำบุพบทแสดงสถานที่ และเวลา (preposition of place and time) มีความหมายว่า “ระหว่าง” แสดงว่า สิ่งหนึ่ง อยู่ระหว่างสองสิ่ง หรือช่วงเวลาหนึ่ง อยู่ระหว่างสองช่วงเวลา ดังภาพ

The murder
ตัวอย่าง
The triangle is between the rectangle and the circle.
สามเหลี่ยมอยู่ระหว่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าและวงกลม
The murder must have taken place between 10.00 p.m. and
3.00 a.m.
การฆาตกรรมจะต้องเกิดขึ้นในระหว่างเวลา 4 ทุ่ม และตี 3
2. มักใช้ between หลังคำต่อไปนี้คือ difference, divide, choose ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนสองคนหรือสิ่งสองสิ่ง
ตัวอย่าง
A : The final beauty contest is between these two beautiful girls.
B : It’s difficult to choose between them. I can’t find any difference between them.
ก. การประกวดความงามรอบสุดท้ายระหว่างสาวสวย 2 คน
ข. มันช่างยากที่จะเลือกระหว่างสาวสองคนที่ดิฉันไม่พบความแตกต่าง ระหว่างสองคนเลย
3. among แปลว่า “ท่ามกลาง” ใช้ในกรณีที่สิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่งอยู่ ท่ามกลางหลายสิ่งหรือหลายบุคคล (มากกว่าสองขึ้นไป) ลองเปรียบเทียบการใช้ระหว่าง between และ among ดังภาพ

among
The star is between the rectangle and the triangle.
ดวงดาวอยู่ระหว่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสามเหลี่ยม

star
The star is among the rectangles.
ดวงดาวอยู่ท่ามกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 11,618 times, 7 visits today)