ตัวอย่างการใช้ BAIL and BALE ในภาษาอังกฤษ

bail (เบล) เมื่อทำหน้าที่นาม หมายถึง money left with a court of law so that a prisoner may be set free until he is tried แปลว่า “การประกันตัว, เงินที่จ่ายไปเพื่อประกันตัวนักโทษออกมา”
ตัวอย่าง
She bailed her husband out.
เธอประกันตัวสามีของเธอออกมาจากที่คุมขัง
The court admits him to bail.
ศาลยอมให้เขาประกันตัวไป
หมายเหตุ มีประโยคที่น่าสนใจมากคือ He gave leg bail. แปลว่า “เขาวิ่งหนีไป”
นอกจากจะมีความหมายดังกล่าวแล้ว ยังหมายถึง to throw water out of a boat with buckets แปลว่า “วิดน้ำออกจากเรือ”
ตัวอย่าง
Go and bail the boat out.
จงไปวิดน้ำเรือออกให้หมด
ส่วน bale (เบล) n. หมายถึง large bundle of goods packed; evil; sinister แปลว่า “ห่อ, ม้วน, ความชั่วร้าย, อุบาทว์”
ตัวอย่าง
We have received a few sample bales of cotton.
เราได้รับฝ้ายตัวอย่าง 2-3 ห่อ
Cloth is packed in bales.
ผ้าถูกลงหีบเป็นม้วนๆ
May now your bliss be turned into bale.
ขอให้ความสุขของเจ้าจงกลายเป็นความทุกข์
หมายเหตุ ส่วนใหญ่เมื่อหมายถึง “สิ่งชั่วร้าย, ร้ายกาจ” นิยมใช้ baleful adj. มากกว่า
ตัวอย่าง
We now have to deal with our baleful enemies.
บัดนี้เราจะต้องต่อสู้กับศัตรูอันร้ายกาจของเรา
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,543 times, 1 visits today)