ตัวอย่างการใช้ ANYONE, ANY ONE, APPREHEND and COMPREHEND

anyone (เอนิ-วัน) เป็น indefinite pronoun หมายถึง anybody แปลว่า ใครก็ตาม, ใครก็ได้
ตัวอย่าง
Anyone can do that.
ใครๆ ก็ทำเช่นนั้นได้
Anyone can see the error in this line of reasoning.
ใครๆ ก็สามารถจะมองเห็นข้อผิดพลาดในการหาเหตุผลนั้น
any one (เอนิ-วัน) เขียนแยกกัน หมายถึง every single thing or person of a group แปลว่า คนใดคนหนึ่ง, สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่าง
Choose any one girl, not both.
จงเลือกเอาผู้หญิงคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่ทั้งคู่
Any one of the surgeons on the panel is competent to perform the operation.
ศัลยแพทย์คนใดคนหนึ่งในรายชื่อมีความสามารถที่จะดำเนินการผ่าตัดได้
Note : any one โดยปกติมักตามด้าย of แต่ anyone เขียนติดกันจะไม่ตามด้วย of
APPREHEND and COMPREHEND
apprehend (แอ็พริเฮ็นดฺ) V. หมายถึง to catch the meaning of something แปลว่า พยายามทำความเข้าใจ, จับความหมาย
ตัวอย่าง
It is fairly simple to apprehend the stupidity of war.
เป็นเรื่องง่ายมากที่จะทำความเข้าใจความโง่เง่าของสงคราม
He does not apprehend the meaning of your remark.
เขาจับความหมายคำพูดของคุณไม่ได้
นอกจาก apprehend จะมีความหมายดังกล่าวแล้ว ยังหมายถึง to take into custody แปลว่า จับเข้าคุก
ตัวอย่าง
The police has apprehended the criminal.
ตำรวจจับคนร้ายได้แล้ว
The prisoner, after his apprehension, escaped.
นักโทษได้หลบหนีไป หลังจากที่ได้ถูกจับมาแล้ว
comprehend (คอมพริเฮ็นดฺ) V. หมายถึง to understand a thing completely แปลว่า เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง
ตัวอย่าง
There are things in nature which man cannot comprehend.
มีอีกหลายสิ่งในธรรมซาติที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
I am at a loss to comprehend his meaning.
ผมไม่เข้าใจความหมายของเขาเลย
In learning a language, comprehension must come first and the ability to translate comes only later.
ในการเรียนภา ความเข้าใจต้องมาก่อน ส่วนความสามารถในการแปลมาทีหลัง
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,326 times, 1 visits today)