ตัวอย่างการใช้ AGO ในภาษาอังกฤษ

ago ออกเสียง เออะ – โก
*ago เป็นคำวิเศษณ์บอกเวลา (adverb of time)
หลักการใช้
1. ago แปลว่า “ล่วงไปแล้ว,ผ่านไปแล้ว” จะต้องวางไว้ท้ายถ้อยคำหรือวลี ที่ระบุช่วงความยาวมองเวลา
ตัวอย่าง
President Kennedy died 26 years ago.
ประธานาธิบดีเคนเนดี้ได้ตายผ่านไปแล้ว 26 ปี
I met Sylvia three years ago.
ผมได้พบกับซิลเวีย 3 ปีที่แล้ว
Dinosaurs became extinct a long time ago.
ไดโนเสาร์ได้สูญพันธุ์นานมาแล้ว
2. ago ระบุอดีต ฉะนั้นจะต้องใช้กับ Past Simple Tense เท่านั้น
ตัวอย่าง
I left school three years ago.
ผมได้ออกจากโรงเรียน 3 ปีที่แล้ว
I got married a long time ago.
ผมได้แต่งงานผ่านมาแล้วหลายปี
The builders started work ages ago.
คนงานก่อสร้างได้เริ่มงานมานานแล้ว
3. ระหว่าง ago กับ before ต่างกัน กล่าวคือ ago ใช้เมื่อหมายถึง before now แต่ before หมายกึง before then ; earlier
ตัวอย่าง
I started working for this firm three years ago.
Last summer, I finally left the firm that I had joined eighteen years before.
ผมได้เริ่มงานกับบริษัทนี้ผ่านไป 3 ปีแล้ว ในฤดูร้อนที่ผ่านมา ผมได้ลา ออกจากบริษัทที่ผมได้เคยปฏิบัติงานอยู่เมื่อ 18 ปีก่อน
4. ago กับ for ต่างกัน กล่าวคือ ago ระบุระยะความยาวก่อนเหตุการณ์ปัจจุบันจะเกิดขึ้น แต่ for ตามด้วยระยะความยาวของสถานการณ์หรือการกระทำ
ตัวอย่าง
My father died three years ago.
= My father died three years before now.
คุณพ่อของผมได้ตายไปก่อนหน้านี้ 3 ปี แล้ว
He was sick for three years before he died.
=He Was sick. His sickness lasted three years before he died. เขาป่วย อาการเจ็บป่วยของเขาได้ดำเนินไป 3 ปีก่อนที่เขาจะตาย
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 20,714 times, 38 visits today)