ตัวอย่างการใช้ ABILITY and CAPACITY ในภาษาอังกฤษ

ability (อะบิลิทิ) n. หมายถึง a power or skill to do, to think or to make something แปลว่า ความสามารถที่จะทำหรือคิดที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติความสามารถนี้จะดีขึ้นได้ก็ด้วยการฝึกฝนปฏิบัติ
ตัวอย่าง
He has the ability to make a very good boat.
เขามีความสามารถที่จะสร้างเรือที่ดีได้
She is a girl of great musical ability.
เธอเป็นบุคคลที่มีความสามารถสูงทางด้านดนตรี
capacity (คะแพซิที) n. หมายถึง the amount that something can hold or produce แปลว่า ความสามารถที่จะรับหรือผลิต โดยปกติความสามารถนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีการฝึกปฏิบัติ
ตัวอย่าง
The seating capacity of this theatre is 500.
โรงภาพยนตร์นี้จุคนได้ 500 คน
This factory has a productive capacity of 200 cars a week. โรงงานแห่งนี้มีความสามารถในการผลิตรถยนต์ได้สัปดาห์ละ 200 คัน
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 3,785 times, 9 visits today)