ตัวอย่างการใช้คำ ACCEDE and EXCEED

ACCEDE and EXCEED

accede (แอ็ก-ซีด) V. หมายถึง to agree with แปลว่า ยอมตาม, เห็นด้วย
ตัวอย่าง
He acceded to my request.
เขายอมตามคำขอร้องของผม
We shall accede to your request for more evidence.
เราจะยอมทำตามคำขอร้องของคุณเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้มากขึ้น
exceed (เอ็ก-ซีด) V. หมายถึง to be more than แปลว่า มากกว่า, สูงกว่า
ตัวอย่าง
His salary exceeds mine by 100 baht a month.
เงินเดือนของเขามากกว่าของฉันเดือนละ 100 บาท
Bangkok exceeds Saigon in size.
กรุงเทพฯ มีขนาดใทญ่กว่าไซ่ง่อน
He exceeds me in ability.
เขามีความสามารถสูงกว่าผม
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,263 times, 1 visits today)