ตัวย่อภาษาอังกฤษ พร้อมความหมายของคำหรือประโยคที่พบเจอบ่อย ๆ

สำหรับตัวย่อ หรือคำย่อ ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า abbreviation  / əˌbriviˈeɪʃn / แปลว่าคำย่อสั้น ๆ ของคำศัพท์ หรือประโยค
ซึ่งคำย่อภาษาอังกฤษก็มีอยู่หลายคำเลยค่ะ ซึ่งในบางครั้งที่เราอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ หรือไปอ่านบทความภาษาอังกฤษ เราก็อาจจะเจอตัวย่อในภาษาอังกฤษที่เราอาจจะไม่รู้ความหมาย ทำให้การอ่านอาจจะสะดุดลงไปบ้าง วันนี้เราจึงขอนำเสนอตัวย่อภาษาอังกฤษที่เราสามารถพบเจอได้บ่อย ๆ มาให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้กันค่ะ และเราก็หวังว่าเพื่อน ๆ จะได้รับความรู้จากบทควาทมตัวย่อภาษาอังกฤษที่เราเสนอในวันนี้นะคะ

ตัวย่อภาษาอังกฤษที่พบบ่อย ๆ

ตัวย่อภาษาอังกฤษเกี่ยวกับจดหมายและการติดต่อต่าง ๆ

ตัวย่อ คำแปล ความหมาย
a.s.a.p as soon as possible เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
Attn. For the attention of ส่งถึง
c.c. copies to (carbon copies) สำเนาถึง (สำเนา)
cf. compare เปรียบเทียบ
e.g. exempli gratia (for example) ตัวอย่าง
enc./encl. enclosure สิ่งที่แนบมาด้วย
f.o.a. for the attention of เอกสารนี้ส่งถึง
fyi for your information เพื่อเป็นข้อมูลของคุณ
hdbk handbook หนังสือคู่มือ
i.e. id est (that is) นั้นคือ
inc. including รวมทั้ง
n/a not applicable to ไม่สามารถใช้ได้กับ
p.p. per pro (through the agency of) ผ่านหน่วยงาน
ps postscript ป.ล.
PTO please turn over โปรดพลิกเอกสาร
re in the matter of ตัวย่อของจดหมายธุรกิจที่อ้างถึงเรื่องที่ติดต่อ
p page หน้า
ref. reference การอ้างอิง
RSVP (Repondez Sil Vous Plait) please reply โปรดตอบกลับ
u/m undermentioned ซึ่งกล่าวไว้ข้างใต้นี้
w. ref. with reference to มีการอ้างอิงถึง
Yrs. Yours (sincerely/faithfully …) ขอแสดงความนับถือ (ขอแสดงความนับถือ / นับถือ … )
NB note well ทราบกันดี

 ตัวย่อภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

ตัวย่อ คำแปล ความหมาย
admin. administration เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
AGM Annual General Meeting การประชุมทั่วไปประจำปี
CEO Chief Executive Officer ประธานฝ่ายบริหารบริษัท
a.o.b. any other business ธุรกิจอื่น ๆ
assoc. association สมาคม
CV curriculum vitae ประวัติย่อ ๆ ในใบสมัครงาน
dept. department แผนก
Dr Doctor/Director แพทย์ / กรรมการ
est. established ที่จัดตั้งขึ้น
exec. executive ฝ่ายบริหาร
ext. extension (phone number) หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
hdw hardware (computer) ฮาร์ดแวร์ (คอมพิวเตอร์)
h.q. Headquarters สำนักงานใหญ่
kbd keyboard แป้นคีย์บอร์ด
Man.Dir. Managing Director กรรมการผู้จัดการ
plc public limited company บริษัทมหาชนจำกัด
pt-tm part time ทำงานไม่เต็มเวลา
R&D Research and Development ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
rep. Representative ตัวแทน

ตัวย่อภาษาอังกฤษ การ Chat ในอินเตอร์เนต

ตัวย่อ คำแปล ความหมาย
ASL Age/ Sex/ Location เพศ/อายุ/ที่อยู่
B4 Before ก่อนหน้า
B4U Before You ก่อนหน้าคุณ
BRB Be Right Back เดี๋ยวจะกลับมา
BTW By The Way คำขึ้นต้นเวลาอยากจะเปลี่ยนเรื่องคุย
B/W Between ระหว่าง
Cuz Because เพราะว่า
FB Facebook Facebook
GM Good Morning อรุณสวัสดิ์
GN Good Night ราตรีสวัสดิ์
GNASD Good Night and Sweet Dreams ราตรีสวัสดิ์และนอนหลับฝันดี
IDK I don’t Know ฉันไม่รู้
IM Instant Message ข้อความโต้ตอบ หรือส่งข้อความคุยกัน
 JK Just Kidding ล้อเล่น
K Okay โอเค
L8 Late สาย
LOL Laugh out Loud หัวเราะออกมาดัง ๆ
LMAO Laugh my ass of ขำมาก ขำสุด ๆ (ขำขี้แตกขี้แตนนั่นเอง)
LMFAO Laugh my f**king ass off ขำมากสุด ๆ ยิ่งกว่า LMAO
LMK Let Me Know บอกให้ฉันรู้
L8r Later ต่อมา
M/F? Male or Female? ผู้ชาย หรือผู้หญิง
Msg Message ข้อความ
Pls/Plz Please ได้โปรด
PM me send me a Private Message ส่งข้อความแบบส่วนตัวมาหาฉัน
Thx/Tnx/TY Thanks ขอบคุณ
Rly Reply (can also be used Really) ตอบกลับ (หรือจะแปลว่าจริง ๆ ก็ได้)
Txt Text ข้อความ
Ttly Talk to you later ไว้คุยกันใหม่
zzz Sleeping นอนแล้ว
(Visited 30,470 times, 1 visits today)