ขอให้ธนาคารงดการชำระเงินตามใบสั่งจ่าย(Asking Bank to stop Payment of Cheque)

The Manager

Bangkok Bank

Bangkok

Dear Sir

     I write to ask you to stop payment of cheque No. 26689, dated December 15, 2012. drawn by me for 30,000 baht in favour of Messrs. White & Co.,

     The reason for this is that Messrs. White & Co., do not act according to the contract signed on December 1, 2012.

Yours truly,

T.H. White

คำศัพท์ที่ควรทราบ

in favour of – ในนามของ

act – ปฏิบัติ

according to – ตาม

contract – สัญญา

Expressions ที่ควรจดจำ

to ask you to stop payment of  – ขอร้องให้ท่านงดการชำระเงินตามใบสั่งจ่าย

to request you to suspend payment of – ขอให้ท่านงดการชำระเงินตามใบสั่งจ่าย

dated December 15, 2012. – ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

of December 15, 2012. – ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

in favour of = on behalf of – ในนามของ

contract = agreement – สัญญา

คำแปลเป็นภาษาไทย

ท่านผู้จัดการ

ธนาคารกรุงเทพ ฯ

กรุงเทพฯ

เรียน ท่านผู้จัดการที่นับถือ

     ผมเขียนจดหมายมาขอร้องให้คุณงดการชำระเงิน ตามใบสั่งจ่ายหมายเลขที่ ๒๖๖๘๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สั่งจ่ายโดยผมเองเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ในนามของ (จ่ายให้แก่) บริษัท ไว้ท์

     เหตุผลสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่า บริษัท ไว้ท์ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ด้วยความจริงใจ

ที. เอ็ช. ไว้ท์

(Visited 250 times, 1 visits today)