จดหมายแสดงความยินดี (LETTERS OF CONGRATULATIONS)

To a Friend sending to him or her Congratnlations ถึงเพื่อนเพื่อแสดงความยินดี

58 Sanarmchai Road

Bangkok

July, 20, 2012

My dear Malee :

     I am delighted to hear that your daughters engagement has been announced, and therefore wish her every happiness.

     Please tell her so with my love.

     In my opinion, it should be a source ot pleasure to you to know that your lovely daughter is going to marry a nice man whom you like.

     I send you my very best wishes.

Most sincerely yours,

Malai

คำศัพท์ที่ควรทราบ

announced – ประกาศ

every – ทุกๆ

happiness – ความสุข

so – ด้วย, ดังนั้น

opinion – ความคิดเห็น

source – แหล่ง

pleasure – ความยินดี

lovely – น่ารัก

marry – สมรส

wish – อวยพร

Expressions ที่ควรจดจำ

to be delighted to hear that – ยินดีที่ได้ทราบว่า

to be pleased to know that – ยินดีที่ได้ทราบว่า

to be announced to be made known – ได้ถูกประกาศ

to announce a person’s engagement – ประกาศการหมั้น

ของบุคคล

to wish him or her every happiness – ปรารถนาให้เขาได้

รับความสุขทุกประการ

to tell a person so with one’s love – บอกบุคคลด้วยความรักของตน

in my opinion (view) – I think – ตามความคิดของฉัน

to be a source of pleasure – เป็นแหล่งความยินดีแก่

to be a source of happiness – เป็นแหล่งความสุขแก่

to marry a nice man – สมรสกับชายที่เรียบร้อยดี

to send you my very best wishes – ส่งความปรารถนาดีที่สุดมายังคุณ

คำแปลเป็นภาษาไทย

๕๘ ถนนสนามชัย

กรุงเทพ ฯ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

มาลี ที่รัก

     ฉันยินดีที่ได้ทราบว่าการหมั้นของบุตรของเธอได้ถูกประกาศออกไปแล้ว และเพราะฉะนั้นฉันขออวยพรให้เขาประสบความสุขทุกประการ

     โปรดบอกเขาถึงการอวยพรของฉันด้วย
     ตามความคิดเห็นของฉันนั้น มันควรเป็นแหล่งแห่งความยินดีต่อเธอที่ได้ทราบว่า บุตรีที่น่ารักของเธอกำลังจะสมรสกับผู้ชายที่เรียบร้อยสุภาพดี ซึ่งเป็นคนที่เธอชอบ

     ฉันขอส่งความปรารถนาดีมายังเธอ

ด้วยความจริงใจอย่างที่สุด

มาลัย

Reply to the above letter การตอบจดหมายข้างบนนี้

35 Silom Road

Bangkok

July 21, 2012

My dear Malai :

     Very many thanks for your congratulations. I would like to tell you that I have never expected to see my daughter marry a very nice man of whom I am fond.

     I have already told my daughter how you feel toward her, and accordingly she has askee me to give you her thanks and best regards.

     If you have time, please come and have a talk with me.

     Thanking you once again for your having much interest in my daughter and me.

Most sincerely yours,

Malee,

คำศัพท์ที่ควรทราบ

thanks – การขอบคุณ

congratulations – การแสดงความยินดี

would like – อยาก

expected        – คาดคิด

nice – เรียบร้อยดี

fond ชอบ

already – เรียบร้อยแล้ว

feel  – รู้สึก

toward – ไปสู่, ต่อ

accordingly – ดังนั้น

asked – ขอร้อง

regards – ความนับถือ

interest – ความสนใจ

Expressions ที่ครรจดจำ

very many thanks for…  – ขอบคุณมากมายสำหรับ…

thousand thanks for….  – ขอบคุณมากมายสำหรับ

Congratulations !   – ขอแสดงความยินดีด้วยกับคุณ

I would like to (I want to….) – ฉันอยากจะ

to see a person do (doing things) – เห็นบุคคลทำหลายสิ่ง

to be fond of (a person or thing) – ชอบ (บุคคลหรือสิ่ง

ของ)

to give ones thanks to ..- ให้ความขอบคุณของตนแก่…

io express ones thank – แสดงความขอบคุณของตนแก่…

to give a person one’s best regards – ให้ความนับถือแก่บุคคล

to have (take) much interest in – มีความสนใจมากใน…

to be much interested in – มีความสนใจมากใน…

คำแปลเป็นภาษาไทย

๓๕ สีลม

กรุงเทพ ฯ

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

มาลัย ที่รัก

     ขอขอบคุณเป็นอย่างมาก สำหรับการแสดงความยินดีของเธอ ฉันอยากจะบอกเธอว่า ฉันไม่เคยคาดคิดที่จะเห็นลูกสาวของฉันทำการสมรสกับชายที่เรียบร้อย ซึ่งฉันชอบมาก

     ฉันได้บอกกับลูกสาวของฉันเรียบร้อยแล้ว ในเรื่องที่เธอมีความรู้สึกต่อเขาอย่างไร และดังนั้นเขาได้ขอร้องให้ฉันบอกเธอถึงเรื่องการขอบคุณ และความนับถือที่เขามีต่อเธอ

     ถ้าเธอมีเวลาแล้วโปรดมาคุยกับฉันบ้าง

ขอขอบคุณเธออีกครั้งในการที่เธอมีความสนใจในตัวลูกสาวของฉันและตัวของฉันเอง

ด้วยใจจริงที่สุด

มาลี

(Visited 4,861 times, 26 visits today)