จดหมายแบบ Official style

Official Style หมายความถึงวิธีการเขียนจดหมายอย่างหนึ่ง โดยเขียน the Heading เบนแบบ “Block” ชิดริมกระดาษเขียนจดหมายทางด้านขวามือ เขียน the Inside Address ไว้ข้างล่างบรรทัดสุดท้าย the Signature และเขียนให้เป็นแบบ “Block” ให้ชิดริมกระดาษเขียนจดหมายทางด้านซ้ายมือสำหรับการเขียน the Heading และ the Inside Address ไม่ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอน ส่วนตัวจดหมาย คำลงท้าย และลายเซ็นก็เขียนเหมือนกับแบบ Indented Style

ขอให้สังเกตดูตัวอย่างดังต่อไปนี้

135 Phya Thai Road

Bangkok

February, 15, 2012

Dear Sir :

     I shall be much obliged if you will send me a prospect of your school, giving full particulars as to how to get into it. I have two sons whom I wish to send to a commercial school next year. They have so far been educated in a government school, and 1 hope they will succeed in passing Matayom Suksa 5 at the end of this year. I wish my two sons to pay special attention to English and Accounting.

     Will you please let me know when 1 may come and see you for further advice “?

Yours faithfully,

…………………..

(Sawai Chaicharn)

The Director

The School of Business Administration

Bangkok

คำแปลของจดหมายข้างบนนี้

๑๓๕ ถนนพญาไท

กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรียนผู้อำนวยการที่นับถือ

     ผมจะขอบคุณมากถ้าคุณจะส่งระเบียบของโรงเรียนของคุณ โดยแจ้งรายละเอียดให้ทราบถึงเรื่องการศึกษาในโรงเรียนของคุณได้อย่างไร ผมมีบุตรสองคนซึ่งผมปรารถนาจะให้เข้าศึกษาในโรงเรียนพาณิชยการสักโรงเรียนหนึ่งในปีหน้า จนกระทั่งเดี๋ยวนี้บุตรของผมยังคงเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนหนึ่ง ผมหวังว่าเขาคงจะสอบไล่ชั้น ม.ศ. ๕ ได้ในปลายปีนี้ ผมต้องการให้บุตรทั้งสองของผมเอาใจใส่เป็นพิเศษ ในเรื่องภาษาอังกฤษและการ บัญชี

     คุณได้โปรดแจ้งให้ผมทราบด้วยว่า ผมควรจะมาพบคุณได้เมื่อไร เพื่อขอคำแนะนำต่อไป

ด้วยความนับถือ

…………………..

(ไสว ชัยชาญ)

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการค้า

กรุงเทพ ฯ

(Visited 229 times, 1 visits today)