จดหมายแบบ Block Style

Block Style หมายความถึงแบบของการเขียนจดหมายซึ่งมีตำบลที่อยู่ของผู้เขียนจดหมายเขียนไว้ชิดริมกระดาษทางด้านขวามือ ตำบลที่อยู่ของผู้รับจดหมายถูกเขียนไว้ชิดริมกระดาษทางด้านซ้ายมือ (ทั้งสองอย่างนี้ไม่ต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอนลงข้างท้ายของแต่ละบรรทัด) คำขึ้นต้นจดหมายถูกเขียนไว้ชิดริมกระดาษทางด้านซ้ายเป็นแนวเดียวกันลงมาจากตำบลที่อยู่ของผู้รับจดหมาย ข้อความในตัวจดหมายเขียนให้ชิดริมกระดาษทางด้านขวามือ และเขียนเป็นแนวเดียวตรงกันลงมา โดยไม่ต้องย่อหน้าเช่นเดียวกันกับวิธีการเขียนตัวจดหมายตามแบบ Full Block Style คำลงท้ายของจดหมาย และลายเซ็นเขียนนั้นเขียนเป็นแนวเดียวกันลงมา จะต้องเขียนไว้ตรงที่ๆ ห่างจากจุดกึ่งกลางของกระดาษไปทางขวามือเล็กน้อย

ขอให้สังเกตดูตัวอย่างดังต่อไปนี้

51Phya Thai Road

Bangkok

December 15, 2012

Singha Buri Company

Singha Buri Road

Singha Buri

Dear Sirs :

I have now the offer a good post in Bangkok, so I shall be much obliged if you will give me a refer­ence for the two years spent in your service in Singha Buri, so that I can send it to my new employer in Bangkok. Will you please speak concerning my character and work ?

I think my work in Singha Buri always proved satis­factory, so 1 hope you will say all you can to support me on the occasion, as I am very much eager to get this post.

Yours faithfully,

    …………………

(Tom Smithinan)

คำแปลของจดหมายข้างต้นนี้

๕๑ ถนนพญาไท

กรุงเทพ ฯ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

บริษัทสิงห์บุรี จำกัด

ถนนสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เรียนคุณ (ผู้จัดการ) ที่นับถือ

เดี๋ยวนี้ผมได้รับคำเสนอให้ทำงานในตำแหน่งที่ดีในกรุงเทพฯ ดังนั้นผมจะขอขอบคุณเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะกรุณาเขียนใบรับรองให้ผมเกี่ยวกับเรื่องที่ผมได้ทำงานกับคุณที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเวลาสองปี เพื่อว่าผมจะส่งใบรับรองนี้ไปให้นายจ้างคนใหม่ของผมในกรุงเทพฯ

ขอให้คุณกรุณาเขียนบอกทั้งอุปนิสัยใจคอ และการทำงานของผม

ผมคิคว่าการทำงานของผมที่ได้ปฏิบัติไปแล้วเป็นที่พอใจแก่คุณเสมอ ดังนั้นผมจึงหวังว่า คุณคงจะเขียนสนับสนุนผมในโอกาสอันนี้ เพราะผมกระหายที่จะได้ทำงานในตำแหน่งนั้น

ด้วยความซื่อสัตย์

…………………

                                                                                           (ทม สมิทธินันท์)

(Visited 1,691 times, 1 visits today)