สมัครงานในตำแหน่งเสมียน(Applying for a Situation of Clerk)

38 Tree Petch Road

Bangkok

Junly 18, 2012

The Manager Thai Tham Co., Ltd.

Bangkok Dear Sir :

     I understand that the situation of clerk at your Company will become vacant next month, and I should like to offer my services in that capacity.

     I am a Thai, 27 years of age and married.

     I am a graduate of the School of Business Administration where I had training in many business courses.

     I have not held such a position before, so 1 cannot give you references from previous employers, but the Principal of the above-mentioned school will answer your inquiries about me. He has known me for many years. If you engage me I will try very hard indeed to please you.

     I would want a salary about, 1,800 baht a month.

Yours faithfully,

Tawee Traipan

คำศัพท์ที่ควรทราบ

applying  – สมัคร

situation – ตำแหน่ง

clerk – เสมียน

manager – ผู้จัดการ

understand – เข้าใจ

company  – บริษัท

become – กลายเป็น

vacant – ว่าง

offer – เสนอ

services – บริการ

capacity – ฐานะ

married – สมรสแล้ว

training – การศึกษา

business  – ธุรกิจ

courses – หลักสูตร

held – ถือ, ทำ

position – ตำแหน่ง

such – เช่นนั้น

before – ก่อน

references – ข้ออ้างอิง,ข้อสนับสนุน

previous – ก่อน

employers – นายจ้าง

principal – อาจารย์ใหญ่

above – ข้างบน

mentioned – ได้กล่าว

answer – ตอบ

inquiries – ข้อสอบถาม

about – เกี่ยวกับ

known – รู้จัก

engage – จ้าง

try – พยายาม

hard – อย่างหนัก

indeed – จริงๆ

please – ทำให้พอใจ

want – ต้องการ

salary – เงินเดือน

Expressions ที่ควรจดจำ

I understand that – ผมเข้าใจว่า…

I think (hope) that – ผมคิด (หวัง) ว่า ….

the situation of clerk – ตำแหน่งเสมียน

the post of clerk – ตำแหน่งเสมียน

will become vacant – จะว่างลง

will become unoccupied – จะว่างลง

to offer my services in that capacity – เสนอให้บริการในตำแหน่งนั้น

to apply for the vacant position – สมครทำงานในตำแหน่งว่าง

I had training in – ได้รับการฝึกใน…

I was trained in – ได้รับการฝึกใน…

I have never held such a position – ผมยังไม่เคยทำตำแหน่งนั้นเลย

I have never been a clerk – ผมยังไม่เคยเป็นเสมียนเลย

to answer your inquiries – ตอบข้อสอบถามของท่านเกี่ยวกับผม

to answer your questions concerning me – ตอบคำถามของท่านเกี่ยวกับผม

to engage me = to employ me – จ้างผม (ให้ทำงาน)

will try very hard to… –  จะพยายามอย่างหนักที่จะ…

will use my utmost efforts to… – จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะ

to please you – ทำความพอใจให้คุณ

to give you satisfaction – ทำความพอใจให้คุณ

คำแปลเป็นภาษาไทย

๓๘ ถนนตรีเพชร

กรุงเทพ ฯ

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ท่านผู้จัดการ

บริษัท ไทยทำ จำกัด

กรุงเทพ ฯ

เรียนท่านผู้จัดการ ที่นับถือ

     ผมเข้าใจว่า ตำแหน่งเสมียนในบริษัทของท่านกำลังจะว่างลงในเดือนหน้า ผมจึงอยากเสนอบริการของผม ในตำแหน่งนัน

     ผมเป็นคนไทยอายุ ๒๗ ปี สมรสแล้ว

     ผมเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการค้า ซึ่งผมได้รับการฝึกตามหลักสูตรธุรกิจหลายด้านด้วยกัน

     ผมไม่เคยทำงานในตำแหน่งนี้มาก่อน ดังนั้นผมจึงไม่สามารถให้ข้ออ้างอิงแก่ท่านจากนายจ้างคนก่อนๆ ได้ แต่ผู้อำนวยการวิทยาลัยการค้า ดังกล่าวข้างบนจะตอบข้อสอบถามของท่านเกี่ยวกับตัวผมได้ ท่านผู้อำนวยการรู้จักผมมาเป็นเวลาหลายปี ถ้าท่านจ้งผมทำงาน ผมจะพยายามอย่างเต็มที่ในอันที่จะทำความพอใจให้แก่ท่าน

     ผมอยากได้เงินเดือนๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท

ด้วยความซื่อสัตย์

ทวี ไตรพันธ์

(Visited 120 times, 1 visits today)