จดหมายธุรกิจ(BUSINESS LETTERS)

ตามปกติแล้ว Business Letters เริ่มด้วยการเขียนจดหมายถามถึงเรื่องงานที่เราอยากจะสมัครทำ หรือการเขียนจดหมายสมัครงานตามโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์

วัตถุประสงค์สำหรับการเขียนจดหมายทั้งสองชนิดดังกล่าวแล้วก็คือการแสดงความรู้ของเราและความสามารถของเรา เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานของเราที่ต้องการทำ  ดังนั้นเราจะต้องให้ข้อพิสูจน์เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของเราเป็นอย่างดี

การเขียนจดหมายถามหาตำแหน่งหน้าที่ที่ว่างหรือเป็นการตอบโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์นั้น ต้องไม่ยาวจนเกินควร และข้อความต้องตกอยู่ในขอบเขตที่จะแสดงตัวเราเอง หรือความสามารถของเราจริงๆ

Enquiries concerning Possible Positions

การสอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ที่คิดว่าจะมี

เป็นจดหมายขนาดยาวบอกคุณสมบัติอย่างถี่ถ้วนละเอียดละออ สำหรับจดหมายแบบนี้บริษัทของชาวอเมริกัน หรือองค์การต่างๆ ที่มีชาวอเมริกันเกี่ยวข้องอยู่ด้วยโดยมากต้องการให้ผู้สมัครเขียน

46 Mahachai Road.

Bangkok,

July 18, 2012.

American Publishing Inc.,

48. Charern Krung Road,

Bangkok.

Gentlemen :

     Would you like to use a young Thai of good background and education who is capable of perfor­ming the following work ?

     1. Accounting

     2. Shorthand writing and Typing (both Thai and English)

     3. Research

     4. Compilation of Statistical Data

Personal Data : Age 28, born in Bangkok, single, no dependants ; good health, no physical handicaps ; height 5’ 2’, weight. 132 lbs.

Education : Granduate of the School Businesss Administration..

Languages : Having studied English and French and capable of speaking and writing the two languages fluently and correcly.

Military Record : Served in the Royal Thai Army, from April 2005 to March 2007. Honorable discharged.

Skills and abilities :

     1. Can carry out accurate accounting.

     2. Capable of writing shorthand and typing at the speed of 100 words a minute and typing 60 words per minute respectively.

     3. Able to do market and statistical research.

     4. Can handle details rapidly and accurately.

Present Employment : I am presently employed and have a good record with Nam Thai Co., Ltd. I would like to make a change because I am much interested in the publishing field.

Salary : Is up to my ability.

     I am ready at any time to come to your office for an interview which will enable you to determine my suitability to serve the organization,

Yours very truly,

Thamrong  Siripan

คำศัพท์ที่ควรทราบ

American – อเมริกัน

publishing – เกี่ยวกับการพิมพ์

incorporation – บริษัท

gentlemen – สุภาพบุรุษ

background – ภูมิหลัง

education – การศึกษา

capable – สามารถ

performing – กระทำ, ทำ

following – ต่อไปนี้

work – งาน

accounting – การบัญชี

shorthand – ชวเลข

writing – การเขียน

typing – การพิมพ์สัมผัส

both – ทั้งสอง

research – การวิจัย

compilation – การรวบรวม

statistical – เกี่ยวกับสถิติ

data – ข้อมูล

personal – ส่วนตัว

age  – อายุ

born – เกิด

single – เป็นโสด

height – ความสูง

health – สุขภาพ

physical – เกี่ยวกับร่างกาย

handicaps – ข้อเสียเปรียบ

dependants – ผู้ที่ต้องเลี้ยงดู

weight – น้ำหนัก

lbs – ปอนด์

graduate – ผู้สำเร็จการศึกษา

business – ธุรกิจ

administration – การดำเนินการ

languages – ภาษา

studied – ศึกษา

French  – ภาษาฝรั่งเศส

speaking – พูด

fluently – อย่างคล่องแคล่ว

correctly – อย่างถูกต้อง

military – เกี่ยวกับการทหาร

record – ประวัติ, เรื่องราว

served – เป็นทหาร

army – กองทัพบก

honorably – อย่างมีเกียรติ

discharged – ปลดปล่อย

skills – ความชำนาญ

abilities – ความสามารถ

carry out – ทำ

accurate – ถูกต้อง

speed – อัตราความเร็ว

per – ต่อ

minute – นาที

able – สามารถ

market – ตลาด

handle – จัดการ

details – รายละเอียด

rapidly – อย่างรวดเร็ว

accurately – อย่างถูกต้อง

present – ปัจจุบัน

employment – การทำงาน

presently – ในปัจจุบัน

employed – ลูกจ้าง ทำงาน

company – บริษัท

change – การเปลี่ยนแปลง

interested – สนใจ

field – ด้าน

salary – เงินเดือน

ready – พร้อมเสร็จ

office – สำนักงาน

interview – การสัมภาษณ์

enable – ทำให้สามารถ

determine -กำหนด

suitability – ความเหมาะสม

serve – รับใช้

organization – ห้าง, องค์การ

Expressions ที่ควรจดจำ

to use a young Thai – ใช้ชายหนุ่มไทย

to have a young Thai work with you – มีชายหนุ่มไทยทำงานกับคุณ

of good background and education – มีภูมิหลังและการศึกษาดี

having a good record and knowledge – มีประวัติและความรู้ดี

to be capable of performing… – สามารถกระทำ…

to be able to do .. – สามารถทำ…

single = unmarried  – ยังไม่แต่งงาน, เป็นโสด

good health = free from illness – สุขภาพดี

no physical handicaps = no bodily disadvantages – ร่างกายสมบูรณ์

to be a graduate to the School of Business Adminis­tration – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการค้า

to be one who has completed the three-year course of the School of Business Administration – เป็นผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการค้าหลักสูตรสามปี

to speak English and French fluently – พูดภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสได้คล่อง

to speak English and French smoothly and easily – พูดภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสได้คล่องแคล่ว

served in the Royal Thai Army – เป็นทหารในกองทัพบกไทย

was a soldier in the Royal Thai Army – เป็นทหารในกองทัพบกไทย

joined the Royal Thai Army – เป็นทหารในกองทัพบกไทย

honorably discharged – ถูกปลดประจำการอย่างมีเกียรติ

honorable released from my duties – ถูกปลดจากหน้าที่อย่างมีเกียรติ carry out accurate accounting – ทำบัญชีได้ถูกต้อง

do correct accounting – ทำบัญชีได้ถูกต้อง

to be presently employed – ถูกจ้างให้ทำงานอยู่ในปัจจุบัน

to be now working (with) – เดี๋ยวนี้กำลังทำงานอยู่ (กับ)

to have a good record –  มีประวัติดี

to have a good character – มีประวัติความประพฤติ

to make a change – ทำการเปลี่ยนแปลง

to make a shift – ทำการเปลี่ยนแปลง

to be much interested in – มีความสนใจมากใน ..

to take much interest in – มีความสนใจมากใน…

to be up to my ability – แล้วแต่ความสามารถของผม

it is my ability which is to decide – มันคือความสามารถของผมที่จะวินิจฉัย

to be ready at any time – พร้อมเสมอที่จะ

to be always ready – พร้อมเสมอที่จะ

for an interview = for being interviewed – เพื่อการสัมภาษณ์

to make you to determine – สามารถให้ท่านกำหนด

to make you able to decide – ทำให้ท่านสามารถกำ­หนด

คำแปลเป็นภาษาไทย

๔๖ ถนนมหาไชย

กรุงเทพ ฯ

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

บริษัทการพิมพ์อเมริกัน

๔๘ ถนนเจริญกรุง

กรุงเทพ ฯ

เรียนท่านเจ้าหน้าที่ที่นับถือ

     ท่านมีความปรารถนาที่จะใช้ชายหนุ่มไทย สักคนหนึ่งหรือไม่ ที่มีภูมิหลังและการศึกษาดี ซึ่งสามารถทำงานต่อไปนี้ได้

     ๑. การบัญชี

     ๒. ชวเลข และพิมพ์ดีด (ทั้งไทยและอังกฤษ)

     ๓. การวิจัย

     ๔. รวบรวมข้อมูลสถิติ

ข้อมูลส่วนตัว อายุ ๒๘ ปี เกิดในกรุงเทพฯ เป็นโสดไม่มีผู้จะต้องเลี้ยงดู สุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ สูง ๕ ฟุต ๒ นิ้ว น้ำหนัก ๑๓๒ ปอนด์

การศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการค้า

ภาษา ได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศสสามารถพูดและเขียนทั้งสองภาษานี้ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง

การทหาร ได้รับราชการทหารในกองทัพบกแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 2005 ถึงเดือนมีนาคม 2007 ถูกปลดประจำการจากราชการทหารอย่างมีเกียรติ

ความชำนาญและความสามารถ

     ๑. สามารถทำบัญชีที่ถูกต้องได้

     ๒. สามารถเขียนชวเลขได้นาทีละ ๑๐๐ คำ และพิมพ์ดีดได้นาทีละ ๖๐ คำ

     ๓. สามารถทำการวิจัย ในด้านตลาด และสถิติ

     ๔. สามารถทำงานที่ต้องการรายละเอียดได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

การงานในปัจจุบัน ทำงานอยู่ที่บริษทนำไทย จำกัด และมีประวัติดี ข้าพ เจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงในด้านการงาน เพราะข้าพเจ้ามีความสนใจในงานด้านการพิมพ์มาก

เงินเดือน แล้วแต่ความสามารถของข้าพเจ้า

     ข้าพเจ้าพร้อมเสมอที่จะมายังสำนักงานของท่านเพื่อการสัมภาษณ์ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถกำหนดความเหมาะสม สำหรับข้าพเจ้าที่จะทำงานในบริษัทของท่าน

ด้วยความจริงใจ

ธำรงค์  ศิริพันธ์

(Visited 3,367 times, 2 visits today)