จดหมายขอยืมเงิน(Requesting a Loan)

32 Sri Ayuthaya Road,

Bangkok.

June 13, 2012

Dear Thavil:

     I write to ask you to do me a favour which,

I think, you will be able to accord me. The fact is that I am badly in need of 1,000 baht. Could you possibly lend me that sum?

     I promise to let you have it back at the end of this month when I get my salary.

     Please forgive my asking but I know you will understand me.

Very sincerely yours,

Thavorn

คำศัพท์ที่ควรทราบ

requesting – ขอร้อง

loan – การกู้ยืม

favour – การช่วยเหลือ

accord – ให้

fact  – ความจริง

badly – อย่างเหลือเกิน

need – ความต้องการ

possibly – น่าจะเป็นไปได้

lend – ให้ยืม

sum – จำนวนเงิน

promise – สัญญา

get   – ได้รับ

salary – เงินเดือน

forgive – ให้อภัย

Expressions ที่ควรจดจำ

to request a loan (from) – ขอยืมเงิน (จาก)

to ask for a loan (from) – ขอยืมเงิน (จาก)

to ask you to do me a favour – ขอร้องคุณให้ช่วยผม

to ask you to help me – ขอร้องคุณให้ช่วยผม

to accord me = to give me – ให้ผม

to be badly in need of – ต้องการ…อย่างเหลือเกิน

to be badly in want of… – ต้องการ…อย่างเหลือเกิน

to lend me that sum – ให้ผมขอยืมเงินจำนวนนั้น

to borrow that sum from you – ขอยืมเงินจำนวนนั้นจากคุณ

to let you have it back   – ใช้คืนให้แก่คุณ

to pay the money back to you – ใช้คืนให้แก่คุณ

to return the monery to you – ใช้คืนให้แก่คุณ

to repay what I owe you – ใช้คืนให้แก่คุณ

คำแปลเป็นภาษาไทย

๓๒ ถนนศรีอยุธยา

กรุงเทพ ฯ

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

คุณถวิล ที่รัก

     ผมเขียนจดหมายมาขอร้องคุณ ให้ช่วยเหลือผมสักครั้ง ซึ่งผมคิดว่าคุณคงสามารถจะช่วยผมได้ ความจริงก็คือว่า ผมกำลังมีความจำเป็นอย่างเหลือเกินที่จะต้องใช้เงิน ๑,๐๐๐ บาท จะกรุณาให้ผมยืมเงินจำนวนนี้ได้ไหมครับ?

     ผมสัญญาว่า จะใช้คืนให้คุณในวันสิ้นเดือนนี้ เมื่อผมได้รับเงินเดือนของผม

     กรุณาให้อภัยผมในการขอร้องคุณครั้งนี้ด้วย แต่ผมรู้ว่าคุณคงจะเข้าใจผมดี

ด้วยความสุจริตใจ

ถาวร

Reply, granting part of Loan

การตอบให้ยืมเงินเพียงบางส่วน

23 Phya Thai Road.

Bangkok,

Jane 14, 2012

Dear Thavorn:

     I am terribly sorry to say that I have only 400 baht left with me and I have to spend it until the end of this month. If I have more than this 1 shall supply you in full.

     I am sending you 200 baht through the bearer. I hope what I have lent you will of be some use to you.

     You know how difficult things are these days and so please try to let me have the 200 baht promptly at the end of the month.

Very sincerely yours,

Thavil

คำศัพท์ที่ควรทราบ

Terrible – อย่างล้นเหลือ

left   – ถูกเหลือไว้

have to – ต้อง

spend – ใช้จ่าย

until – จนกระทั่ง

supply – ให้

in full – เต็มจำนวน

through – โดยผ่าน

bearer – ผู้ถือ (จดหมาย)

lent  – ให้ยืม

use – ประโยชน์

things – สิ่งต่างๆ

difficult – ยาก

these days – หมู่นี้, ขณะนี้

promptly – โดยรีบด่วน

Expressions ที่ควรจดจำ

to be terribly sorry to .. – เสียใจอย่างเหลือล้นที่จะ…

to be awfully sorry to .. เสียใจอย่างเหลือล้นที่จะ…

to have to spend it – ต้องใช้มัน

to have to use it – ต้องใช้มัน

to supply you in full – ให้คุณเต็มจำนวน

to give (pay) you all what you want – ให้คุณเท่าที่คุณต้องการ

to be of some use to you – เป็นประโยชน์แก่คุณบ้าง

to be somewhat useful to you – เป็นประโยชน์แก่คุณบ้าง

to let me have the 200 bath – คืนเงิน ๒๐๐ ให้แก่ผม

to return the 200 bath to me – คืนเงิน ๒๐๐ ให้แก่ผม

คำแปลเป็นภาษาไทย

๒๓ ถนนพญาไท

กรุงเทพ ฯ

๑๔ มถุนายน ๒๕๕๕

คุณถาวร ที่รัก

     ผมมีความเสียใจอย่างเหลือล้นที่จะพูดว่า ผมมีเงินอยู่ที่ตัวผมเพียง ๔๐๐ บาทเท่านั้น และผมจะต้องใช้มันไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือน ถ้าผมมีมากกว่านี้ ผมก็จะให้คุณยืมได้อย่างเต็มจำนวน

     ผมส่งเงิน ๒๐๐ บาท มาให้คุณโดยผ่านผู้ถือจดหมายฉบับนี้ ผมหวังว่าเงินที่ผมให้คุณยืมคงจะเป็นประโยชน์แก่คุณบ้างตามสมควร

     คุณก็ทราบอยู่แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างยากลำบากเพียงใดในขณะนี้ ดังนั้นโปรดพยายามคืนเงินจำนวน ๒๐๐ บาท ให้แก่ผมโดยด่วนในวันสิ้นเดือนนี้

ด้วยความสุจริฅใจ

ถวิล

Reply refusing Loan

การตอบปฏิเสธไม่ให้ยืมเงิน

23 Phya Thai Road,

Bangkok,

June 14, 2012

Dear Thavorn:

     I am awfully sorry to say that I cannot possibly supply your need for some money because I am getting rather short myself.

     I hope you will understand my present situation.

Very sincerely yours.

Thavil

คำศัพท์ที่ควรทราบ

refusing – ปฏิเสธ

awfully – อย่างเหลือเกิน

possibly – น่าเป็นไปได้

supply – ให้, จัดให้, สนอง

need – ความต้องการ

short – ขาดแคลน

situation – สถานการณ์

present – ปัจจุบัน

Expressions ที่ควรจดจำ

to be awfully sorry to… – เสียใจเหลือเกินที่จะ…

to be extremely sorry to ..- เสียใจเหลือเกินที่จะ…

to supply your need for – สนองความต้องการของคุณสำหรับ…

to fill your desire for… – สนองความต้องการของคุณสำหรับ…

to be getting rather short – กำลังจะขาดแคลน

to have not enough money to spend – ไม่มีเงินพอที่จะใช้

to understand my present condition – เข่hาใจสถานการณ์ปัจจุบันของผม

to understand my present situation – เข้าใจสถานการณ์ปัจุบันของผม

คำแปลเป็นภาษาไทย

๒๓ ถนนพญาไท

กรุงเทพ ฯ

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

คุณถาวร ที่รัก

     ผมมีความเสียใจอย่างเหลือเกินที่จะกล่าวว่าผมไม่สามารถจะสนองความต้องการของคุณในเรื่องเงินได้เพราะผมเองก็กำลังจะขาดแคลนอยู่เหมือนกัน

     ผมหวังว่า คุณคงเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันของผมดี

ด้วยความสุจริตใจ

ถวิล

Asking for Repayment of Loan

การขอร้องให้ชำระหนี้

23 Phya Thai Road

Bangkok,

July 4, 2012

Dear Thavor :

     I am writing to ask for repayment of my loan which you promised to repay at the end of June, but up to now I have heard nothing from you.

     Let me have it as soon as possible because I am getting short myself now.

     I hope you have not spent all your salary and I really need that 200 baht.

Very sincerely yours,

Thavil

คำศัพท์ที่ควรทราบ

repayment – การชำระคืน

promised – ให้สัญญา

repay – ชำระคืน

up to – จนกระทั่ง

heard – ได้ทราบ, ได้ยิน

nothing – ไม่มีอะไรเลย

soon – เร็ว

possible  – เป็นไปได้

salary – เงินเดือน

really – อย่างแท้จริง

need – ต้องการ

Expressions ที่ควรจดจำ

to ask for repayment of my loan – ขอร้องให้ชำระหนี้สินคืน

to request you to pay back my money – ขอร้องให้ชำระเงินของผมคืน

at the end of June – ในวันสิ้นเดือนมิถุนายน

on the 31 th of last month – ในวันสิ้นเดือนที่แล้ว

to hear nothing from you – ไม่ได้ข่าวคราวจากคุณเลย

not to learn anything from you – ไม่ได้ทราบอะไรจากคุณเลย

up to now so far – จนกระทั่งเดี๋ยวนี้นานมากแล้ว

as soon as possible – เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

as soon as you can – เร็วเท่าที่คุณสามารถทำได้

to be getting short now – กำลังขาดแคลนอยู่เดี๋ยวนี้

to be about to be short of money – เกือบจะขาดแคลนเงินอยู่แล้ว

to really need that 200 baht – ต้องการเงิน 200 บาท อย่างแท้จริง

to be badly in need of that 200 baht – ต้องการเงิน ๒๐๐ บาทอย่างเหลือเกิน

คำแปลเป็นภาษาไทย

๒๓ ถนนพญาไท

กรุงเทพ ฯ

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คุณถาวร ที่รัก

     ผมกำลังเขียนจดหมายมาขอร้องให้คุณชำระเงินคืนให้ผม ซึ่งคุณได้สัญญาว่า จะชำระเงินคืนในวันสิ้นเดือนมิถุนายน  แต่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ผมไม่ได้ทราบข่าวคราวอะไรจากคุณเลย

     ขอให้ผมได้รับเงินคืนเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ เพราะผมเองกำลังขาดแคลนอยู่แล้วเดี๋ยวนี้

     ผมหวังว่า คุณยังไม่ใช้เงินเดือนของคุณหมดไปแล้ว และผมก็ต้องการเงิน ๒๐๐ บาทนั้นอย่างแท้จริง

ด้วยความสุจริตใจ

ถวิล

(Visited 1,815 times, 2 visits today)