คุณจะลดให้ฉันได้ไหม พูดภาษาอังกฤษขอส่วนลดราคา

Will you give me a reduction? (วิล ยู กิฟว มี อะ รีดัคชัน)

Jinta : I know it’s a good one. But the price is a little higher than I had in mind.
จินทะ : (ไอ โนว อิท’ส อะ กูด วัน. บัท เธอะ ไพรซ อิส อะ ลิทเทิล ไฮเออะ แธน แฮด อิน ไมด)
ฉันรู้ว่ามันเป็นของดี แต่ราคามันสูงเกินไปในความคิดฉัน
Clerk : What price-range did you have in mind?
เคลิร์ค : (ว็อท ไพรช-เรนจ ดิด ยู แฮฟว อิน ไมด)
ราคาเท่าไหร่ที่คุณคิดเอาไว้
Jinta : Oh, somewhere around $25. Will you give me a reduction?

จินทะ : (โอ, ซัมแว อะเรานด 25 ดอลละ. วิล ยู กิฟว มี อะ รีดัคชัน)
บางแห่งก็ 25 ดอลลาร์ คุณจะลดให้ฉันได้ไหม
Clerk : Well, I could give you a 5% reduction. That’ll be $28.
เคลิร์ค : (เวล, ไอ คูด กิฟว ยู อะ 5% รีดัคชัน. แธ็ท’ล บี 28 ดอลละ)
ได้ ฉันจะลดให้คุณร้อยละ 5 มันจะ 28 ดอลล่าร์
Jinta : Can’t you come down a bit more ?
จินทะ : (แคน’ท ยู คัม ดาวน อะ บิท มอร์)
คุณลดให้ฉันลงอีกได้ไหม
Clerk : Let’s see …. O. K. Specially for you, I’ll make it $27. That’s almost 10% off.
เคลิร์ค : (เลท’ส ซี …. โอ.เค. สเพชชัลลิ ฟอ ยู, ไอ’ล เมค อิท 27 ดอลละ. แธ็ท’ส แอลโมสท 10% ออฟ)
เอองั้น….ตกลง ราคาพิเศษสำหรับคุณ. ฉันจะให้ 27 ดอลล่าร์ มันลดเกือบจะ 10%
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 659 times, 1 visits today)