คำอ่านภาษาอังกฤษ เรียนรู้วิธีการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การอ่านภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องนั้นค่อนข้างจะยากสักหน่อย เพราะตัวอักษรบางตัว หรือสระบางตัวในภาษาอังกฤษก็ไม่ตรงกับภาษาไทย ทำให้เราค่อนข้างออกเสียงลำบาก แต่เราสามารถฝึกฝนกันได้ค่ะ เพื่อให้เราสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง พูดแล้วฝรั่งรู้เรื่อง เพราะเป้าหมายของการสนทนาคือ ความเข้าใจระหว่างกันของคู่สนทนา โดยเริ่มจากการเรียนรู้เรื่อง Sound of english หรือ Pronunciation

เวลาเพื่อน ๆ เปิด Dictionary คงจะเคยเห็นวิธีการอ่านภาษาอังกฤษที่อยู่ในเครื่องหมาย /…../ หลังคำศัพท์ด้วยตัวอักษรที่ดูแปลกตา อักษรเหล่านั้นคือ Phonetic Symbols หรือสัญลักษณ์แทนการออกเสียงต่าง ๆ ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้อาจจะไม่ตรงในภาษาไทย เราจึงค่อย ๆ มาเรียนรู้และจดจำกันค่ะ

Phonetic Symbols สัญลักษณ์เสียงในคำอ่านภาษาอังกฤษ

Consonants แทนตัวอักษรต่าง ๆ

/ p /      พ         as in    pen     /pen/                               /∫/        สซ       as in    she      / ∫i /

/ b /      บ         as in    bad     /bæd  /                            /ʒ/        ซซ        as in    pleasure/ pleʒƏr /

/ t /       ท          as in    ten       /ten  /                             /t∫/       ช          as in    chin     /t∫ɪn  /

/ d /      ด          as in    dog     /dƆg  /                             /d/        จ          as in    just      /dʒƏst/

/ k /      ค          as in    cat       /kæt  /                              /h/        ฮ          as in    how     /hau/

/ g /      ก          as in    got       /gat/                                 /m/       ม          as in    mark   /mark/

/ f /       ฟ         as in    fall       /fƆl/                                    /n/        น          as in    none   /nƏn/

/ v /      ฟว       as in    verse   /vƏrs  /                             /ŋ/        ง          as in    sing     /sɪŋ/

/ θ /     ซท       as in    thin      / θɪn  /                             /l/         ล          as in    leg       /leg/

/ ð /     ดท       as in    then    / ðen /                             /r/         ร          as in    roar     /rƆ:r/

/ s /      ส          as in    sauce /sƆs  /                              /y/        ย          as in    yes      /yes/

/ z /      ซ          as in    zoo      /zu  /                                /w/       ว          as in    wet      /wet/

เพื่อให้ได้เสียงที่ถูกต้อง เพื่อน ๆ ลองฝึกตามคลิปนะคะ

วิธีการออกเสียงที่แต่ละตัวสัญลักษณ์

Vowels เสียงสระต่าง ๆ

/ɪ/ อิ     as in                sit        /sɪt/                                  /ʊ/       อุ                      as in    book   /bʊk/

/і/อี       as in                see      /sі/                                         /u/        อู                as in    too       /tu/

/e / เอะ , เอ     as in    bet       /bet/                                    /Ə /       เออะ         as in    above /ƏbƏv/

/æ/ แอะ , แอ  as in    hat       /hæt/                                    /Λ /  อะ                  as in      cup     /kΛp/

/ɒ / หรือ /a /  อา as in   hot       /hɒt/ , /hat/               /Ɔ / เอาะ                as in    talk      /tƆk/

/ Ɔ:/ ออ            as in    pour    /pƆ:r/

หมายเหตุ  /ɒ/ แบบอังกฤษ ออกเสียงคล้าย ออ + อา แบบอเมริกันออกเสียง อา เช่น

hot  ออกเสียง  /hɒt  ฮ็อท  หรือ  /hat/  ฮ้าท

 credit : www.mmv.ac.th

Diphthongs

   /au/      อา , อาว           as in    out       /aut/

   /ou/      โอ(ว)                as in    home  /houm/

   /Ɔі /     ออย                 as in    boy      /bƆі/

   /aі /      ไอ, อาย            as in    five      /faіv/

  /eі /      เอ(ย)                as in    face    /feіs/

 วิธีการออกเสียงสระในภาษาอังกฤษ 

เพื่อน ๆ สามารถลองฝึกการอ่านคำภาษาอังกฤษด้วย Dictionary Online ต่าง ๆ ได้ เช่น  Cambridge Dictionaries Online ที่มีทั้งการอ่านแบบบริทิช (อังกฤษ – อังกฤษ) และการอ่านแบบอเมริกัน (อเมริกัน-อังกฤษ)

คราวนี้มาลองอ่านคำอ่านภาษาอังกฤษกันค่ะ

comfortable  /ˈkʌm.fə.tə.bl̩/ อ่านว่า คัม เฟอ เทอ เบิล

expensive  /ɪkˈspen.sɪv/  อ่านว่า อิค สเพน สิฟว

something  /ˈsʌm.θɪŋ/  อ่านว่า ซัม ธิง  (เสียง th แบบแลบลิ้น พ่นลม)

(Visited 16,764 times, 7 visits today)