คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เริ่มต้นด้วยอักษร a ที่น่าสนใจ

(A-WORDS )
คำต่างๆ ต่อไปนี้เริ่มต้นด้วยอักษร a ทั้งสิ้น ได้แก่
1. คำบุพบท (prepositions) เช่น
against     ต้าน, ต่อต้าน, ปะทะ
amid     ตรงกลาง, ล้อมรอบ
among     ท่ามกลาง, ระหว่าง (มากกว่า 2 สิ่งขึ้นไป)
ตัวอย่าง
We sailed against the wind.
พากเราแล่นเรือต้านลม
The soldiers fought against the enemy.
ทหารต่อสู้ต้านทานข้าศึก
The hotel has a rule against keeping animals in bedrooms. โรงแรมปีกฏเกณฑ์ห้ามนำสัตว์มาเลี้ยงไว้ในห้องนอน
He is sitting amid the ministers.
เขานั่งอยู่ตรงกึ่งกลางของหมู่รัฐมนตรี
I live among the mountains.
ผมอาศัยอยู่ท่ามกลางขุนเขา
2. เป็นได้ทั้งคำบุพบท (prepositions) และคำวิเศษณ์ (adverbs)
เช่น
aboard     บนรถ/เรือ/เครื่องบิน
about     รอบๆ, เกี่ยวกับ, ประมาณ
above     เบื้องบน, เหนือ
across     ข้าม, ตัดผ่าน
along     ไปตาม (ถนน), พร้อมด้วย
around     รอบๆ, ประมาณ
ตัวอย่าง
The nail crept slowly along, (adverb)
หอยทากค่อยๆ คลานไปอย่างช้าๆ
He walked quickly along the road, (preposition)
เขาเดินไปตามถนนอย่างรวดเร็ว
The boat is ready to leave. All aboard! (preposition & adverb)
เรือพร้อมจะออกแล้ว ขอให้ผู้โดยสารทุกคนขึ้นเรือ
The plane flew above the clouds, (preposition)
เครื่องบินบินเหนือเมฆ
A cry from above warned me of the danger, (adverb)
เสียงร้องจากข้างบนได้เตือนให้ผมทราบถึงอันตราย
They built a bridge across the river, (preposition)
พวกเขาได้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
The two straight lines cut across each other, (adverb)
เส้นตรงสองเส้นตัดผ่านกัน
The ship turned about and slowly sank, (adverb)
เรือหมุนรอบและจมลงอย่างช้า ๆ
3. คำวิเศษณ์ (adverbs) เช่น
abroad     ต่างประเทศ
again     อีกครั้ง
ago ผ่านไปแล้ว
alone เพียงลำพัง, คนเดียว, เพียงเท่านั้น
ahead ข้างหน้า, ขึ้นหน้า
aloud (เสียง) ดัง
apart แยกห่าง, แยกออกเป็นชิ้นๆ
aside ข้างๆ, ด้านข้าง
ตัวอย่าง
He lived abroad for many years.
เขาได้อาศัยอยู่ในต่างประเทศหลายปี
Please say that again.
กรุณาพูดอีกครั้ง
He left ten minutes ago.
เขาออกไปแล้ว 10 นาที
The house stands alone on the hill.
บ้านตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนเนินเขา
The road ahead was full of sheep.
ถนนข้างหน้าเต็มไปด้วยแกะ
The teacher asked him to read the poem aloud.
ครูบอกให้เขาอ่านบทกวีดัง ๆ
The two buildings are three miles apart.
อาคารทั้งสองหลังตั้งห่างกันออกไป 3 ไมล์
She stepped aside to let him pass.
หล่อนก้าวออกมายืนข้างๆ และปล่อยให้เขาผ่าน ไป
4. คำคุณศัพท์ (adjectives) เช่น
afraid (of) เกรง, กลัว        alike เหมือนกัน, คล้ายกัน
alive      มีชีวิต, มีชีวิตชีวา     alone     คนเดียว, โดยลำพัง
ashamed (of) ละอายใจ    asleep     นอนหลับ
awake    ตื่นนอน        aware of     รู้, ทราบ
หมายเหตุ คำคุณศัพท์ที่เห็นข้างบนนี้มักจะปรากฎอยู่ท้าย Verb to be หรือ Linking verb
ตัวอย่าง
“Are the children asleep ?”
“No. They’re still awake.”
เด็กๆ กำลังนอนหลับกันอยู่หรือเปล่า
ไม่ พวกเขาตื่นนอน
Don’t be afraid of dogs.
ไม่ต้องกลัวสุนัข
The two brothers are very much alike.
พี่น้องสองคนหน้าตาละม้ายคล้ายกันมาก
Although old, he is still very much alive.
แม้ว่าจะชราแล้ว เขาก็ยังเป็นคนมีชีวิตชีวาอย่างมาก
You should be ashamed of your behaviour.
คุณควรจะรู้สึกละอายใจในพฤติกรรมของคุณ
Are you aware of the difficulty?
คุณรู้ถึงความยากลำบากบ้างไหม
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 378 times, 1 visits today)