ความแตกต่างของการใช้ FAIRLY, QUITE, RATHER and PRETTY

ท่านผู้อ่านคงจะมีความสับสนกับการใช้คำทั้ง 4 นี้ไม่มากก็น้อย คำทั้ง 4 นี้มีระดับของความแตกต่างกันคือ
Fairly (แฟร์-ลิ) adv. เป็นคำที่มีระดับต่ำสุด สมมุติว่าเราบอกว่าชายคนนั้น fairly nice หรือหญิงคนนั้น fairly pretty แสดงว่าเราไม่ได้ให้การสรรเสริญเยินยอมาก ดังนั้น fairly nice ก็คงจะแปลว่า ก็ดีแต่ไม่มาก fairly pretty ก็สวยแต่ไม่มาก หรือไม่ค่อยสวยนั่นเอง หรือเราบอกว่า
The movie is fairly good.
หมายถึงว่า หนังเรื่องนั้นก็ดีเหมือนกัน แต่ก็ไม่น่าจะต้องพยายามไปดูให้ได้ เพราะไม่ดีถึงขั้น
Quite (ไควฺ) adv. คำนี้มีระดับสูงขึ้นกว่า fairly สมมุติเราพูดว่า
That movie is quite good.
นั่นหมายถึงว่า คุณกำลังแนะนำเพื่อนฝูงให้ไปดูหนังเรื่องนี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่ดีที่สุด เพียงแต่ควรค่าแก่การดูเท่านั้น
Rather (ราเธอร์) adv. เป็นคำที่มีระดับสูงกว่า quite โดยปกติคำว่า rather หมายถึง more than usual, more than expected, more than you want แปลว่า ดีกว่าที่คิด, มากกว่าที่ต้องการ ดังนั้นสมมุติว่าเราพูดว่า
That movie is rather good.
หมายถึงว่า หนังเรื่องนั้นเป็นหนังที่ดีกว่าที่คิด น่าจะไปดูให้ได้
pretty (พริท-ทิ) adv. มีความหมายเหมือนกับ rather แต่เรามักใช้ pretty กับการเขียนแบบ informal style เราไม่นิยมใช้กับ formal style โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ดังนั้น
That movie is pretty good. (Informal)
=That movie is rather good. (Formal)
โดยสรุป เราอาจจะกล่าวถึงหลักการใช้คำทั้ง 4 จากคำที่มีระดับต่ำที่สุดขึ้นไป จนถึงระดับดีที่สุด ดังนี้
not           fairly     quite        rather/pretty    very
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
nice         nice         nice         nice                        nice
โปรดสังเกตตัวอย่างของการใช้คำทั้ง 4 ดังนี้
He’s just written a new book. It’s fairly interesting, but certainly not his best.
เขาเพิ่งจะเขียนหนังสือเล่มใหม่เสร็จ ซึ่งค่อนข้างจะน่าสนใจ แต่ไม่ใช่หนังสือที่ดีที่สุดของเขา
I was quite impressed by her singing-it wasn’t bad at all.
ผมรู้สึกประทับใจกับการร้องของเธอ ก็ไม่เลวนักกับเสียงร้องของเธอThere’s something rather strange about the way he talks to you ; I don’t feel comfortable with him.
ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่ค่อนข้างแปลกเกี่ยวกับวิธีการที่เขาพูดกับคุณ ผมรู้สึกไม่สบายใจกับเขา
Twenty-five is pretty old to take up ballet dancing.
อายุ 25 ปี ค่อนข้างจะแก่ไปที่จะฝึกเต้นบัลเลต์
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 7,314 times, 4 visits today)