ความแตกต่างของการใช้ BEEN, GONE, BELL and BELLE ในภาษาอังกฤษ

ขอให้ท่านผู้อ่านเปรียบเทียบความแตกต่างทางความหมายของประโยคเหล่านี้
My husband’s gone to Hong Kong today.
สามีของดิฉัน ได้ไปฮ่องกงวันนี้
หมายความว่า
He hasn’t returned. (เขายังไม่กลับตอนนี้)
My husband’s been to Hong Kong today.
สามีของดิฉันได้ไปฮ่องกงวันนี้
หมายความว่า
And he’s returned. (เขากลับมาแล้ว)
สรุปได้ว่า เมื่อใช้ gone to แปลว่า left for; travelled to (เดินทางไปยัง…) ส่วน been to แปลว่า travelled to and returned from (เดินทางไปและเดินทางกลับ)
BELL and BELLE
bell และ belle ออกเสียงคล้ายกันคือ “เบ็ล” และเป็น noun ด้วยกันทั้งคู่ มีความทมายต่างกันคือ
bell n. แปลว่า “ระฆัง, กระดิ่ง”
ตัวอย่าง
She rings the bell.
เธอสั่นกระดิ่ง
Bells are usually made of an alloy of copper and tin.
ระฆังมักจะทำมาจากโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก
belle n. แปลว่า “หญิงสาวสวย, หญิงที่มีคนชอบมากที่สุด”
ตัวอย่าง
She is a belle of the ball.
เธอเป็นหญิงสาวสวยในงานลีลาศ
She is a belle of Chiang Mai.
เธอเป็นสาวสวยของเชียงใหม่
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 224 times, 1 visits today)