ความหมายและการใช้ EACH and EVERY

each (อีช) adj., pron. และ every (เอฟ-ริ) adj. มีความหมาย และการใช้ดังนี้
1. ด้านความหมาย (meaning)
ทั้ง each และ every มีความหมายต่างกัน กล่าวคือ every หมายถึง “ทุกๆ” อาทิ ทุกๆ คน, ทุกๆ สิ่ง ซึ่งมีความหมายคล้าย all แต่เรามักใช้ every เพื่อพูดคลุมทั่วๆ ไป (to generalize)
ส่วน each นั้น มีความหมายในเชิง แบ่งแยก (separate) แปลว่า แต่ละ เช่น แต่ละคน, แต่ละสิ่ง อาทิ each player นักเล่นแต่ละคน each child เด็กแต่ละคน ขอให้ผู้อ่านศึกษาเปรียบเทียบความหมายระหว่าง each และ every ได้ในประโยคต่อไปนี้
A. Every professional violinist practises for several hours a day.
นักเล่นไวโอลินมืออาชีพทุกคนฝึกซ้อมไวโอลินวันละหลายชั่วโมง
B. Each violinist has his own way of playing the Beethoven concerto.
นักเล่นไวโอลินแต่ละคนมีวิธีการเล่นคอนเสิร์ตในแนวบีโธเฟ่นเป็นของตนเองโดยเฉพาะ
C. We want every child to succeed.
เราต้องการให้เด็กทุกคนประสบความสำเร็จ
D. Each child will find his own personal road to success.
เด็กแต่ละคนจะแสวงหาเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของตนเอง
วิเคราะห์:
จากตัวอย่าง ประโยค A และ B กับ C และ D จะเห็นว่าแต่ละคู่มีความ หมายต่างกัน ส่วนที่น่าจะพิจารณาก็คือ ทั้ง every และ each มีความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ every แปลว่า ทุกๆ ส่วน each แปลว่า แต่ละ
2. ด้านการใช้ (usage)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าทั้ง every และ each มีความหมายเชิงเอกพจน์ ดังนั้นจึงใช้โครงสร้างกริยา (verb) และ สรรพนาม (pronoun) เอกพจน์ ลองดูตัวอย่างเพิ่มเติม
Each player was on top form.
นักเล่นแต่ละคนมีฝีมือการเล่นชั้นแนวหน้า
Every tenth man holds a flag.
คนที่สิบทุกๆ คนถือธง
หมายเหตุ เราจะไม่ใช้ each เมื่อเรามุ่งเน้นความคิดเกี่ยวกับกลุ่มทั้งหมด (a whole group) แต่เราอาจจะใช้ almost every month หรือ every single one without exception และไม่ใช้ each กับคำและถ้อยคำต่อไปนี้ ได้แก่ almost, practically, nearly หรือ without exception
ข้อควรพิจารณาอีกประการหนึ่งก็คือ เราใช้ each เมื่อเอ่ยถึงบุคคลหรือสิ่งของตั้งแต่ 2 สิ่งหรือมากกว่า 2 สิ่ง/บุคคลขึ้นไป ส่วน every เราจะไม่ใช้เมื่อเอ่ยถึง 2 บุคคล/สิ่ง แต่จะใช้ตั้งแต่ 3 บุคคล/สิ่งขึ้นไป
3. สรรพนามผสม (compound indefinite pronouns)
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้อ่านให้ละเอียดยิ่งขึ้น จะขอกล่าวถึง compound indefinite pronouns อันเกี่ยวเนื่องกับ every ต่อไปเลย ได้แก่คำว่า everybody, everyone, everything
เนื่องจาก every ใช้กับ nouns และ verbs รูปเอกพจน์ ดังนั้น every body, everyone และ everything จึงต้องใช้กับกริยารูปเอกพจน์ด้วย
ตัวอย่าง
Evervbody is reaiy.
ทุกคนพร้อมแล้ว
Everything I like is either illegal, immoral or fattening.
ทุกสิ่งที่ผมชอบเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ขาดศีลธรรม หรือไม่ก็ความมั่งมีEveryone goes except me.
ทุกคนไป ยกเว้นข้าพเจ้า
มีข้อยกเว้นอยู่ประการหนึ่ง คือเมื่อ every ตามด้วยจำนวน (numbers) จะต้องต่อท้ายด้วยนามพหูพจน์ เช่น every three days, every six months, every four years
ตัวอย่าง
I go to New York every six weeks.
ผมเดินทางไปนครนิวยอร์กทุก 6 สัปดาห์
There are buses to the station every ten minutes.
มีรถประจำทางวิ่งไปที่สถานีทุก 10 นาที
หมายเหตุ : มีสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ การใช้ everyone และ every one เราใช้ everyone ในความหมายเดียวกับ everybody ซึ่งใช้กับบุคคล แต่ every one ที่เขียนแยกกันนี้ ใช้กับสิ่งของ (things) ไม่ใช้กับคน
ตัวอย่าง
I would like everyone to be happy.
ผมอยากให้ทุกคนมีความสุข
She took my bottles of whisky and emptied every one down the sink.
เธอหยิบขวดวิสกี้ของผมไปและเททิ้งลงอ่างจนหมด
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 9,534 times, 1 visits today)