ความหมายสำนวน“talk a mile a minute”

“พูดเป็นต่อยหอย’’

ความหมาย

พูดเร็ว พูดไม่หยุด พูดไปเรื่อยๆ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

As soon as she stepped off the plane, she began to talk a mile a minute, telling us all about her holiday.

(Longman Dictionary of English Idioms)

“ครั้นจะโดดหนีไปก็ไม่ใช่ที่ คอยจับโอกาสที่จะหนีก็ไม่ได้

มีแต้มจะทรุดลงทุกที เพราะว่าแม่คนนี้ช่าง พูดคส่องราว ต่อยหอย (ลัก วิทยา)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “talk a mile a minute” แปลตรงตัวว่า พูดหนึ่งนาที แต่ถ้าเอาคำพูดที่พูดในหนึ่งนาทีมาวางเรียงกันจะมีความยาวเท่ากับระยะทางหนึ่งไมล์ เมื่อใช้เป็นสำนวน หมายความว่า พูดเร็วและพูดไม่หยุด สำนวนไทย ‘‘พูดเป็นต่อยหอย” เปรียบการพูดมากกับวิธีการจับหอยนางรม คือ เมื่อชาวประมงจะจับหอยนางรม จะต้องต่อยหรือเคาะหอยออกจากก้อนหิน การต่อยต้องต่อยไปเรื่อยๆ ไม่หยุดมือ จึงได้ยินเสียงดัง ไม่ขาดระยะ เปรียบได้กับการพูดฉอดๆ ไม่หยุดปาก พูดไปเรื่อยๆ

ในภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีสำนวนที่หมายถึง พูดมาก พูดไม่หยุดอยู่หลายสำนวนด้วยกัน เช่น สำนวนอังกฤษ “talk nineteen to the dozen” “talk the hind legs off a donkey” “talk someone’s head off” “bend one’s ear” สำนวนไทย เช่น “พูดคล่องเป็นล่องน้ำ”

สำนวนอังกฤษ “talk nineteen to the dozen” คล้ายคลึงกับสำนวน “talk a mile a minute” คือ แทนที่จะพูด 12 คำ ก็พูด 19 คำ หมายความว่าพูดมาก พูดเร็ว และไร้สาระ เช่น The two friends had not seen each other for years. When they met, they talked nineteen to the dozen about all they had done in that time.

(Longman Dictionary of English Idioms)

สำนวนอังกฤษ “talk the hind legs off a donkey” เปรียบการพูดมาก พูดไม่หยุด กับการพูดจนขาหลังของลาหลุดออกมา เช่น I don’t advise you to start a conversation with that fellow in the corner – he could talk the hind legs off a donkey.

(Longman Dictionary of English Idioms)

สำนวนอังกฤษ “talk someone’s head off” หรือ พูดจนหัวคนฟังหลุดคล้ายกับ “talk the hind legs off a donkey” หมายถึง พูดมาก จนคนฟังเบื่อ เช่น  I went to see my aunt the other day and she talked my head off. I couldn’t say a word. (Longman Dictionary of English Idioms)

สำนวนอังกฤษ “bend one’s ear” หรือ ทำให้คนฟังต้องเอียงหูเข้ามาฟัง หมายถึง พูดไม่หยุด พูดมาก เช่น Whenever I sit next to that old lady, she bends my ear until I’m ready CO scream. (Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

สำนวนไทย ‘‘พูดคล่องเป็นล่องน้ำ” มาจากการพายเรือ แจวเรือล่องตามกระแสน้ำ เมื่อเป็นสำนวนเปรียบกับการพูด จึงหมายถึงพูดไปได้เรื่อยๆ ไม่มีติดขัด เช่น

“ล้วนจะรักใคร่ให้สัญญา

มิสับปรับกับข้าหรือหม่อมไกร

สารพัด พูดคล่องเหมือนล่องนํ้า

จะมีจริงสักคำก็หาไม่”

(ไกรทอง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2)

(Visited 939 times, 2 visits today)