ความหมายสำนวน“take to one’s bed”

“ล้มหมอนนอนเสื่อ”

ความหมาย

นอนพักรักษาตัว เพราะความเจ็บป่วย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

I had to take to my bed with a bad cold last week.

(Longman Dictionary of English Idioms)

“มันไม่เป็นอารมณ์สมประดีอะไรเลย สาระพัดจะเกิดเหตุขึ้นรอบพระราชอาณาเขต หยุมๆ หยิมๆ แต่เดชะบุญ ไม่เจ็บป่วยถึงล้มหมอนนอนเสื่อ พอทำการได้อยู่เสมอ”

(พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 5 ถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “take to one’s bed” มีความหมายตรงกับสำนวนไทย “ล้มหมอนนอนเสื่อ” คอ หมายถึง การนอนพักรักษาตัว เพราะเจ็บป่วย คนอังกฤษอเมริกัน นอนบนเตียง ส่วนคนไทยสมัยก่อนมักนอนบนเสื่อ เมื่อชีวิตความเป็นอยู่ต่างกัน การเปรียบเทียบจึงต่างกัน

(Visited 81 times, 1 visits today)