ความหมายสำนวน“stand on one’s own feet”

“ยืนบนขาของตัวเอง”

ความหมาย

เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือของผู้อื่น

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

‘Always,’ said my mother, ‘make sure you can

stand on your own two feet.’

(Woman 19 Oct 74)

เขา ยืนบนขาของตัวเองมาตลอด ไม่เคยขอความช่วยเหลือ จากใครเลย

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “stand on one’s own feet” บางที ก็ใช้ “stand on one’s own legs” เช่น He decided to leave home as soon as he had enough money to stand on his own legs. (Longman Dictionary of English Idioms) สำนวนนี้มีความหมาย และการเปรียบเทียบตรงกับสำนวนไทย “ยืนอยู่บนขาของตัวเอง” ซึ่งหมายถึง การอาศัยกำลังของตนเอง ไม่พึ่งคนอื่น

(Visited 4,627 times, 3 visits today)