ความหมายสำนวน“play one’s trump card”

‘‘ทิ้งไพ่ตัวเก็ง”

ความหมาย

ใช้ข้อได้เปรียบที่ตนมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องยอมจำนน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สํานวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

He tried in vain to make his daughter obey his wishes. Then he played his trump card: he stopped her money and she had to submit.

(Common English Sayings)

เขา ทิ้งไพ่ตัวเก็ง ที่ถืออยู่โดยประกาศไล่คนงานที่ยุยงให้มีการหยุดงาน ออกจากงาน ในที่สุดคนงานคนอื่นๆ เกรงกลัวกลับเข้าทำงานตามเดิม

คำอธิบาย

‘trump card’ คือ ไพ่ตัวกิน เมื่อใช้เป็นสำนวนหมายถึง

วิธีการที่แยบยลซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ ทำให้ได้สิ่งที่ต้องการ เช่น Mary had several ways to get Joan to come to her party. Her trump card was that the football captain would be there. (A Dictionary of American Idioms) สำนวน ‘play one’s trump card” จึงหมายถึง การใช้วิธีการที่แยบยลที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมจำนน

สำนวนไทย “ทิ้งไพ่ตัวเก็ง” มาจากการเล่นไพ่เช่นกัน ‘ไพ่ตัวเก็ง’ หมายถึงไพ่ตัวสำคัญที่อยู่ในมือ ที่จะทำให้ชนะได้ สำนวนไทย ‘‘ถือไพ่ตัวเก็ง” หมายถึง มีสิ่งสำคัญอยู่ในมือ ซึ่งมั่นใจว่าจะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้ หรือมีภาษีเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง จึงทำให้ไม่รู้สึกสะทกสะท้านกลัวเกรง สำนวน ‘‘ทิ้งไพ่ตัวเก็ง” จึงหมายถึง การเปิดเผย แสดงไพ่ตัวสำคัญที่อยู่ในมือ ใช้สิ่งสำคัญ หรือข้อได้เปรียบที่ตนมีอยู่ ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องยอมแพ้ หรือ จำนน

สำนวนอังกฤษและสำนวนไทย มีความหมายและที่มาคล้ายคลึงกัน สำนวนอังกฤษกล่าวถึง ‘เล่นไฟตัวกิน’ ส่วนสำนวนไทยกล่าวถึง ‘ทิ้งไพ่ตัวเก็ง’ ทั้งคู่หมายถึง ใช้ข้อได้เปรียบที่ตนมีอยู่ ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องยอมจำนน

(Visited 419 times, 1 visits today)