ความหมายสำนวน“in the palm of one’s hand”

“อยู่ในกำมือ”

ความหมาย

อยู่ในอำนาจ อยู่ในบังคับ ที่อาจจะทำอย่างไรก็ได้

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี; สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

That woman has her husband in the palm of her hand; he always obeys her.

ผู้หญิงคนนี้มีสามีอยู่ในกำมือ เธอจะสั่งให้สามีทำอะไรก็ได้

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “in the palm of one’s hand” มักจะใช้ตามหลังกริยา ‘have’ หรือ ‘hold’ และคำนาม ซึ่งอาจจะเป็นคนหรือสิ่งต่างๆ ก็ได้ ทำหน้าที่เป็นกรรม (object) ของกริยา ‘have’ หรือ ‘hold’ เช่น The statesman held the fate of his country in the palm of his hand. (Longman Dictionary of English Idioms) บางครั้งอาจจะใช้ในรูปของบุพบทวลี “with somebody (something) in the palm of one’s hand” ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ เช่น She runs the house with her husband in the palm of her hand.

สำนวนไทย “อยู่ในกำมือ” มีความหมายและการเปรียบเทียบเหมือนกับสำนวนอังกฤษ “in the palm of one’s hand” คนอังกฤษอเมริกันและคนไทยมีความคิดตรงกันว่า อะไรก็ตามที่ตกอยู่ในฝ่ามือหรือมือของผู้ใด ผู้นั้นย่อมมีอำนาจที่จะทำอย่างไรก็ได้กับของสิ่งนั้น เมื่อใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึง ตกอยู่ในอำนาจในบังคับ สำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่งคือ “ลูกไก่อยู่ในมือ” คนไทยเอาลูกไก่มาเปรียบด้วย เป็นการเน้นยิ่งขึ้นว่า ไม่มีอำนาจเลย เพราะลูกไก่เป็นสัตว์ที่ยังเล็ก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เมื่อตกใจกลัวหรือมีภัยอันตราย ก็จะรีบวิ่งไปหลบอยู่ได้ปีกของแม่ไก่ สำนวนนี้บางทีก็ต่อออกไปเป็น “ถูกไก่อยู่ในมือ บีบก็ตาย คลายก็รอด” เช่น

“บัดนี้เราเข้ามาล้อมป้อมปราการ

ชีวิตท่านเหมือนลูกไก่อยู่ในมือ

แม้นบีบเข้าก็จะตายคลายก็รอด

จะคิดรอดหลบหลีกไปอีกหือ”

(พระอภัยมณี)

(Visited 2,306 times, 1 visits today)