ความหมายสำนวน“have made one’s bed and have to lie in it”

“ก้มหน้ารับกรรมที่ก่อไว้’’

ความหมาย

เมื่อได้ทำสิ่งใดไว้ ก็จะต้องรับผิดชอบและยอมรับผลกรรมที่ได้ทำไว้

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี

สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

I warned him not to change his job but now he is forced to work for a company that is losing money. He has made his (own) bed and now he must lie in it.

(Longman Dictionary of English Idioms)

ชีวิตบั้นปลายของเขาไม่มีความสุขเลย เพราะเขาได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาอย่างมากมาย จึงต้องก้มหน้ารับกรรมที่เคยก่อไว้

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “have made one’s bed and have to lie in (on) it” มาจากภาษิตที่ว่า “As a man makes his bed, so they must lie on it. ” หรือ “As you make your bed, so you must lie in it. ” เปรียบกับการทำเตียงปูที่นอน ถ้าปูไม่ดีก็จะทำให้นอนไม่สบาย และเราจะโทษคนอื่นไม่ได้ ต้องโทษตัวเอง เพราะเป็นคนปูเตียงเอง เมื่อใช้เป็นสำนวนหมายถึงว่า ได้ทำสิ่งใดไว้ก็จะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของ ตนเอง ต้องยอมรับผลการกระทำที่ได้ทำไว้ ถึงแม้ว่าจะไม่ดี สำนวนนี้บางทีก็ใช้ “He has made his bed, let him lie on it. ” หรือ “They have made their bed, so they must lie on it. ”

สำนวนไทย “ก้มหน้ารับกรรมที่ก่อไว้” หมายถึง ยอมรับผลของการกระทำไม่ดีที่ได้ทำไว้ในอดีต เข้าทำนอง กรรมตามสนอง ก็ต้องก้มหน้ารับกรรมไป

(Visited 751 times, 1 visits today)