ความหมายสำนวน“cannot make (both) ends meet”

“ชักหน้าไม่ถึงหลัง”

ความหมาย

รายได้กับรายจ่ายไม่พอดีกัน หาได้ไม่พอใช้

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

He usually cannot make (both) ends meet on

“รัสเซียได้เปรียบญี่ปุ่นมากมายนัก ความแร้นแค้นเป็นอันไม่ต้องนึกถึง ฝ่ายญี่ปุ่นนั้นเมื่อเปรียบกับรัสเซียก็เป็นเมืองจนกระเดียดไปข้างจะชักหน้าไม่ถึงหลัง”

(ล้อมรั้ว)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “cannot make (both) ends meet” คำ ‘ends’ บางท่านก็สันนิษฐานว่ามาจากการเปิดบัญชี เมื่อต้นปีและปิดเมื่อถึงปลายปี ต้นปีและปลายปีเปรียบเหมือนปลายทั้งสอง (both ends) ของปี ถ้าบัญชีปิด ไม่ได้ก็แสดงว่า รายจ่ายอาจจะมากกว่ารายรับ บางท่าน ก็สันนิษฐานว่า ‘both ends’ หมายถึงรายได้ และรายจ่าย ซึ่งถ้าไม่เท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายจ่ายสูงกว่ารายได้ แสดงว่าจะต้องขาดทุนเป็นหนี้สินกัน นอกจากนี้ก็ยังมีคำสันนิษฐานอีกว่า คำ ‘ends’ อาจจะหมายถึง ปลายเข็มขัดกับหัวเข็มขัด และเปรียบการใช้จ่ายเงินเหมือน การรัดเข็มขัด โดยเปรียบเข็มขัดที่รัดรอบเอวกับรายได้ และเปรียบเอวกับรายจ่าย ถ้าเข็มขัดสั้นเกินไป ปลายเข็มขัดกับหัวเข็มขัดก็ไม่อาจจะดึงมาถึงกันได้ ในทำนองเดียวกันถ้ารายได้น้อยกว่ารายจ่าย ก็จะต้องเป็นหนี้สินคนอื่น สำนวนนี้บางทีก็ใช้เป็นรูปบอกเล่า คือ “make ends meet” หมายถึง ไม่ใช้จ่ายเงินมากกว่าที่หาได้ เช่น He wants to find out how people are living over a very, very wide social range, discover what their jobs are, and how they manage economically, and make ends meet….

(The Listener 12 Sept 74)

สำนวนไทย “ชักหน้าไม่ถึงหลัง” เปรียบกับผ้าพันกายซึ่งปิดไม่มิด ปิดได้เฉพาะข้างหน้า จะดึงมาปิดข้างหลังก็ปิดไม่มิด เป็นสำนวนหมายถึง หาได้ไม่พอกับใช้จ่าย หน้ากับหลังไม่บรรจบกัน หมายถึง รายได้ กับรายจ่ายไม่พอดีกัน สำนวนนี้ใช้ในรูปปฎิเสธรูปเดียว ส่วนสำนวนอังกฤษ “cannot make (both) ends meet” อาจจะใช้ “make (both) ends meet” ได้ด้วย

สำนวนอังกฤษ “make (both) ends meet” มีความหมายคล้ายคลึงกับอีกสำนวนหนึ่ง คือ “cut one’s coat according to one’s cloth” หรือ ‘ตัด เสื้อตามเนื้อผ้า’ สำนวนนี้หมายถึงกำหนดรายจ่ายให้พอกับรายได้ที่มีอยู่ บางทีก็ใช้ในความหมายที่กว้างออกไป หมายถึงปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม สำนวนนี้เป็นสำนวนเก่าซึ่งปรากฎใช้ในปี ค.ศ. 1580 เช่น They have had another baby; they will have very little money and will have to cut their coat accord­ing to their cloth.

(Longman Dictionary of English Idioms)

(Visited 477 times, 1 visits today)