ความหมายสำนวน “a skin flint”

“(คนขี้) ตืดเป็นตังเม”

ความหมาย

คนขี้เหนียวอย่างมาก ไม่ยอมใช้เงินเลย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

That old man was a skin flint who had never enjoyed even a good meal while he was living. When he died, he left his children a great fortune.

คนอะไร ตืดเป็นตังเม ไม่มีใครอยากจะคบด้วยหรอก

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “a skin flint” เปรียบคนขี้เหนียวกับคนที่พยายามจะลอกเปลือกของหิน ‘flint’ ซึ่งเป็นหินที่มีเนื้อแข็งมาก ส่วนสำนวนไทย “ตืดเป็นตังเม” เปรียบ คนขี้เหนียวกับตังเม ซึ่งเป็นขนมที่มีลักษณะเหนียว ดึงแยกออกจากกันได้ยาก เช่นเดียวกับคนขี้เหนียวที่ไม่ยอม เสียอะไรให้ใครได้ง่ายๆ

(Visited 123 times, 1 visits today)