ความหมายจากสำนวน “a bolt from the blue”

“ฟ้าผ่า”

ความหมาย

สิ่งที่ไม่ได้คาดว่าจะเกิด ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

I had only recently seen my friend in a res­taurant. The news of his death came as a bolt from the blue.

(Longman Dictionary of English Idioms)

His decision to resign was a bolt from the blue.

(A Dictionary of American Idioms)

ข่าวการตายของเขาเหมือนฟ้าผ่าลงมา ทุกคนตลึงงันไปหมด

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “a bolt from the blue” มาจาก ‘a bolt’ ซึ่งหมายถึง ฟ้าผ่า และ ‘the blue’ หมายถึง ท้องฟ้าที่แจ่มใสเป็นสีน้ำเงิน ปราศจากเมฆหมอก ท้องฟ้าที่แจ่มใส ไม่น่าจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้น ถ้าเกิดมีฟ้าผ่าลงมาแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาด ที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อใช้เป็นสำนวน จึงหมายถึงสิ่งซึ่งทำให้เกิดความประหลาดใจหรือตกใจอย่างยิ่ง เพราะไม่ได้คาดมาก่อนว่าจะเกิดสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์ หรือความเสียหายมาให้ (ตัวอย่างที่หนึ่ง) หรืออาจจะเป็นเพียงสิ่งซึ่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและไม่ได้คาดมาก่อนว่าจะเกิด (ตัวอย่างที่สอง) สำนวนอังกฤษที่มีความหมาย ใกล้เคียงกัน คือ “out of the blue” “out of a clear blue sky” “out of a clear sky” และ “out of a blue sky” หมายถึง ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ไม่ได้บอกล่วงหน้า

สำนวนไทย ”ฟ้าผ่า” มีความหมายและการเปรียบเทียบคล้ายคลึงกับสำนวนอังกฤษ คือ เปรียบฟ้าที่ผ่าลงมากับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่ได้คาดว่าจะเกิด สำนวนนี้อาจจะใช้ในสถานการณ์อื่นอีกด้วย ดังที่ เพ็ญแข วัจนสุนทร ได้ให้ความหมายของสำนวนไทย “ฟ้าผ่า” ที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์ (พ.ศ. 2520) ไว้สองประการ ความหมายแรก หมายถึงการเปลี่ยนแปลงคำสั่งอย่างกระทันหันโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุด หรือผู้บังคับบัญชาชั้นหัวหน้า เช่น “ถ้าไม่มีฟ้าผ่าลงตรงกองทัพบก ตำแหน่ง ผ.บ.ท.บ. คนต่อไปจะชื่อ พลเอกบุญชัย บำรุงพงษ์ ความหมายที่สอง มักใช้ในภาษาพูดและได้ใช้มานานเป็น เชิงเตือนว่า สิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้น ถ้าประพฤติผิดจากปกติ เช่น “ระวังเถอะ ผู้ชายรักผู้ชายด้วยกัน ฟ้าจะผ่าเอา”

(Visited 728 times, 1 visits today)