ความหมายของ“sweet talk”

“คำหวาน” “ปากหวาน”

ความหมาย

คำพูด หรือ การพูดที่ไพเราะ สุภาพ ยกย่องสรรเสริญ ผู้ฟัง แต่ไม่จริงใจ เป็นการประจบเพื่อหวังจะได้บางสิ่งบางอย่าง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี ใช้เป็นคำนามและกริยา

สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Despite his sweet talk, Harry was unable to get Helen to marry him.

“You can’t sweet talk me out of buying a fur coat,” said the wife to her husband.

ถ้าคุณหลงฟัง คำหวานๆ ของเธอสักวันหนึ่ง คุณจะต้องเดือดร้อนแน่

อย่ามาทำปากหวานเลย ผมรู้เท่าทันคุณหมด

คำอธิบาย

คนอังกฤษอเมริกันและคนไทย มีความคิดตรงกันในการเปรียบคำพูดที่ไพเราะ ยกย่องสรรเสริญผู้ฟัง เป็นเชิงประจบ ไม่จริงใจว่าเป็นคำพูดที่หวาน สำนวนอังกฤษ “sweet talk” ที่ใช้เป็นคำนาม จึงตรงกับสำนวนไทย “คำหวาน” และที่ใช้เป็นกริยาตรงกับสำนวนไทย “ปาก หวาน” หมายถึง พูดจาอ่อนหวาน สำนวนนี้มีความหมายสองประการ ความหมายแรก หมายถึง พูดจาอ่อนหวานจริงๆ ความหมายที่สอง หมายถึง พูดหวานเพื่อประจบไม่ได้จริงใจ ความหมายที่สองนี้ตรงกับความหมายของสำนวนอังกฤษ “sweet talk” เมื่อใช้เป็นคำกริยา

(Visited 2,030 times, 2 visits today)