ความหมายของETERNAL, EVERLASTING, EVEN THOUGH and EVEN SO

ETERNAL and EVERLASTING
eternal (อิเทอร์นัล) และ everlasting (เอเวอร์-ลาซทิง) เป็น adjective ต่างกันในด้านความหมายดังนี้
eternal หมายถึง existing always without beginning or end แปลว่า ชั่วนิจนิรันดร, ชั่วนิรันดร
ตัวอย่าง
The Christian religion promises eternal life.
ศาสนาคริสต์มีความเชื่อในเรื่องชีวิตนิรันดร
Rome has been called the Eternal City.
กรุงโรมถูกเรียกว่าเป็นเมืองอมตะ
ส่วน everlasting หมายถึง going on without an end แปลว่า ดำเนินเรื่อยไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด
ตัวอย่าง
His wife is well known for her everlasting complaints without reasons.
ภรรยาของเขาเป็นที่รู้จักกันดีว่าเธอเป็นคนขี้บ่นไม่รู้จักหยุดหย่อน โดยไม่มีเหตุผล
I’m tired of your everlasting quarrels.
ดิฉันเบื่อหน่ายต่อการทะเลาะเบาะแว้งที่ไม่รู้จักจบสิ้น
EVEN THOUGH and EVEN SO
even though หรือ though มีความหมายเดียวกับ although คำๆ นี้เป็นคำเชื่อม (conjunction) ใช้เชื่อม clauses 2 clauses เข้าด้วยกัน เพราะฉะนั้น จึงพอจะสรุปได้ว่า คำนี้จะนำมาใช้กับ clause เดียวไม่ได้
ตัวอย่าง
Even though he’s very nice, I don’t redly trust him.
แม้ว่าเขาจะเป็นคนดี แต่ผมก็ไม่ไว้ใจเขา
Even though you don’t like wine, try a glass of this.
แม้ว่าคุณจะไม่ชอบไวน์ ลองทดลองดื่มนี่ดูสิ
ส่วน even so เป็นกริยาวิเศษณ์วลี (adverb phrase) มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า however และ in spite of that แปลว่า “แต่, แต่อย่างไรก็ตาม”
ตัวอย่าง
He’s a very nice person. Even so, I don’t really trust him.
เขาเป็นคนดีก็จริง แต่ผมก็ไม่ไว้ใจเขา
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 969 times, 1 visits today)