ความหมายของ HOWEVER, HOW EVER, HYPERCRITICAL and HYPOCRITICAL

however (ฮาวเอเวอะ) adv., conj. หมายถึง nevertheless แปลว่า “แต่อย่างไรก็ตาม”
ตัวอย่าง
We are certain, however, that you will like this class.
ถึงอย่างไรก็ตาม เราก็แน่ใจว่าคุณจะต้องชอบนักเรียนชั้นนี้
I am not however afraid.
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผมก็ไม่กลัว
ส่วน how ever (ฮาว-เอเวอะ) เขียนแยกกัน หมายถึง in what possible way แปลว่า “ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม”
ตัวอย่าง
We are cartain that, how ever you decide to study, you will succeed.
เราแน่ใจว่า ถึงคุณจะตัดสินใจเรียนด้วยวิธีใดก็ตาม คุณก็จะต้องเรียนสำเร็จ
HYPERCRITICAL and HYPOCRITICAL
hypercritical (ไฮเพอะ-คริติคอล) adj. หมายถึง too ready to see faults or things which are wrong, rather than noticing the good points แปลว่า “(คำพูด) ตำหนิติเตียนหาแต่ข้อผิดหรือบกพร่องไม่ดูที่ข้อดีบ้างเลย”
ตัวอย่าง
Don’t be so hypercritical about the meals at such low prices. อย่าตำหนิติเตียนเรื่องมื้ออาหารที่ราคาต่ำอย่างนั้น
He is a hypercritical person.
เขาเป็นคนชอบติเตียนจับผิดผู้อื่น
hypocritical (ไฮโป-คริติคอล) adj. หมายถึง something worse แปลว่า “เลว, เลวทราม”
ตัวอย่าง
It is better to be sincere than to be hypocritical.
ทางที่ดีควรจะเป็นคนจริงใจมากกว่าที่จะเป็นคนเลว
หมายเหตุ
1. hyper- (ไฮ-เพอะ) ใช้เติมหน้าคำหลัก แปลว่า มากเกินธรรมดา, สูงกว่าสรรมดา เช่น hypercritical ตำหนิมากเกินธรรมดา hypertension ความเครียดสูงกว่าปกติธรรมดา เป็นต้น
2. hypo- (ไฮ-โพ) ใช้เติมหน้าคำหลัก แปลว่า ต่ำกว่าธรรมดา, น้อยมากเกินไป เช่น hypotension ความดันโลหิตต่ำ hypocritical เลวเกินไป เป็นต้น
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,085 times, 3 visits today)