ความหมายของ “BE GOING TO” FOR FUTURE TIME

be going to (หรือ is/am/are going to) มีความหมายในทำนองเดียวกับ will คือแปลว่า “จะ” มีรูปแบบดังนี้
1. รูปบอกเล่า (Affirmative)
He is going to sleep
We are going to sleep
I am going to sleep
She is going to sleep
You are going to sleep
It is going to deep
They are going to sleep
2. รูปปฏิเสธ (Negative)

รูปเต็ม

รูปย่อแบบที่ 1

รูปย่อแบบที่ 2

I am not going to sleep

I’m not going to sleep

He is not going to sleep

He’s not going to sleep

He isn’t going to sleep

She is not going to sleep

She’s not going to sleep

She isn’t going to sleep

It is not going to sleep

It’s not going to sleep.

It isn’t going to sleep

We are not going tosleep

We’re not going to sleep

We aren’t going to sleep

You are not going to sleep

You’re not going to sleep

You aren’t going to sleep

They are not going to sleep

They’re not going to sleep

They aren’t going to sleep

 

3. รูปคำถาม และคำตอบแบบสั้น

คำถาม

คำตอบ

Am I going to sleep?

Is he going to sleep?

Is she going to sleep?

Is it going to sleep?

ตอบรับ

Yes, he/she/it is.

Yes, I am.

Yes, you/we/they are.

 

Are you going to sleep?  

Are we going to sleep?  

Are they going to sleep?      

ตอบปฏิเสธ

No, he/she/it isn’t.

No, I am not.

No, you/we/they aren’t.

Be going to ใช้เพื่อ
1. ทำนาย (predict พริดิกทฺ) สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปัจจุบันที่แลเห็น
ตัวอย่าง
Everyone is here. I think the meeting is going to start in a minute.
ทุกคนอยู่ที่นี่แล้ว ผมคิดว่าการประชุมจะเริ่มในอีกนาทีข้างหน้า
The ladder is moving. I think he is going to fall.
บันไดกำลังเลื่อน ผมคิดว่าเขาจะตกลงมา
2. แสดงถึงความตั้งใจที่เกิดจากการวางแผนหรือการตัดสินใจไว้แล้ว
ตัวอย่าง
I bought some wood because I am going to build a bookcase.
ผมซื้อไม้มาเพราะว่าผมจะทำชั้นวางหนังสือ
I think the cat is stuck on the roof. I’m going to climb up and help it.
ผมคิดว่าแมวติดอยู่บนหลังคา ผมจะปีนขึ้นไปช่วยมัน
เปรียบเทียบ
เราใช้ will กับ be going to เพื่อกล่าวถึงสิ่งที่เราตัดสินใจที่จะทำในอนาคต โปรดสังเกตความแตกต่างของคำทั้งสองดังนี้
1. ใช้ will เมื่อเราตัดสินใจที่จะทำสิ่งนั้นๆ เดี๋ยวนี้กล่าวคือในขณะที่พูด
ตัวอย่าง
What can I do this morning?
ดิฉันจะทำอะไรดีเช้านี้
I know I’ll clean my car.
ดิฉันจะล้างรถยนต์ (เป็นการตัดสินใจในขณะที่พูด)
ส่วน be going to ใช้เมื่อต้องการจะบ่งบอกถึงการตัดสินใจที่จะทำสิ่งหนึ่งๆ มาล่วงหน้าแล้ว หรือก่อนที่จะพูดถึงสิ่งนั้น
ตัวอย่าง
I’m going to clean my car.
ดิฉันจะล้างรถยนต์ (เป็นการตัดสินใจมาก่อนล่วงหน้าแล้ว)
2. ใช้ will เพื่อกล่าวถึงสิ่งที่คาดคิดหรือรู้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ตัวอย่าง
Don’t touch that dog. It will bite you.
อย่าไปจับสุนัขตัวนั้น มันจะกัดเอา
ส่วน be going to ใช้เมื่อเราแลเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
ตัวอย่าง
Look out! It’s going to bite you.
ระวัง สุนัขมันจะกัดลูกแล้ว
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 6,759 times, 1 visits today)