ความหมายของ ALLOW, PERMIT, and LET ในภาษาอังกฤษ

1. allow (แอล-ลาว) v. และ permit (เพอร์-มิท) v. มีความหมายเหมือนกันคือ แปลว่า “อนุญาต” มีวิธีใช้ดังนี้
Allow + object + infinitive
Permit + object + infinitive
ตัวอย่าง
We do not allow/permit people to smoke in the lecture hall.
เราไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องบรรยาย
Your aunt allowed/permitted me to come in.
ป้าของคุณอนุญาตให้ผมเข้ามาข้างในได้
ในกรณีที่ไม่มี  personal object จะใช้
Allow + Verb + ing
Permit + Verb + ing
ตัวอย่าง
We do not allow/permit smoking in the lecture hall.
เราไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องบรรยาย
Your aunt does not allow/permit coming in.
ป้าของคุณไม่อนุญาตให้เข้ามาข้างใน
ในกรณี passive sentences เราสามารถใช้ได้ทั้ง personal subjects + allowed/permitted + infinitive หรือ gerund subjects + allowed/ permitted
ตัวอย่าง
People are not allowed/permitted to smoke in the lecture hall.
Smoking is not allowed/permitted in the lecture hall.
2. let (เล็ท) V. แปลว่า “อนุญาต. ปล่อยให้” มีหลักการใช้ดังนี้ คือ
let + object + infinitive without to
ตัวอย่าง
Let me buy you a drink.
ให้ผมซื้อน้ำให้คุณนะ
Let me help you.
ให้ผมช่วยคุณนะ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 2,813 times, 1 visits today)