ความหมายของสำนวน“make a clean breast of”

“เปิดอก”

ความหมาย

บอกเล่าทุกสิ่งทุกอย่าง โดยไม่ปิดบังอำพราง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

When the police finally caught him and ques­tioned him, he made a clean breast of every­thing.

(Common English Sayings)

พูดกันอย่าง เปิดอก ผมไม่เห็นด้วยกับโครงการของคุณ แต่ถ้าคุณจะให้ผมช่วย ผมก็จะพยายาม

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “make a clean breast of” หมายถึง การบอกเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอกหรือใจ จนไม่มีอะไรเหลืออยู่ เปรียบเหมือนกับการทำให้อกหรือใจสะอาด เพราะได้เอาสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในใจออกมาหมด สิ่งที่บอกเล่า อาจจะเป็นการกระทำที่ผิด ไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเรื่องทั่วๆ ไปที่มีอยู่ในใจ เช่น ความรู้สึก ความคิด แต่ส่วนมากมักจะใช้เกี่ยวกับการสารภาพผิด

สำนวนไทย “เปิดอก” มักจะใช้กับกริยา ‘พูด’ หรอ ‘สารภาพ’ หมายถึง พูดหรือสารภาพอย่างไม่ปิดบัง ไม่ซ่อนเร้นไว้ เปิดเผยความจริงทุกประการ คำ ‘เปิด’ หมายถึง การเปิดเผย ไม่อำพราง และ “เปิดอก” หมายถึง การเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในอกอย่างไม่อำพราง การบอกเล่าความในใจ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องทั่วๆ ไป ไม่จำเป็นจต้องเป็นการทำความผิด ฉะนั้นสำนวนไทย “เปิดอก” จึงมีความหมายกว้างกว่าสำนวนอังกฤษ “make a clean breast of”

(Visited 503 times, 1 visits today)