ความหมายของสำนวน“have one’s heart in one’s mouth”

“หัวใจไปอยู่ที่ตาตุ่ม”

ความหมาย

รู้สึกตกใจ กลัว กระวนกระวายใจ ใจคอไม่ดี

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย ประโยค

ตัวอย่าง

All those watching the attempt to save the drowning child had their hearts in their mouths. (Longman Dictionary of English Idioms)

หัวใจเธอตกไปอยู่ตาตุ่ม เมื่อได้ยินข่าวไฟไหม้ใกล้ๆ บ้านของเธอ

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “have one’s heart in one’s mouth”

เป็นสำนวนเก่า ปรากฎอยู่ในหนังสือแปลของ Nicholas Udall of Eramus ชื่อ Paraphrase of the New Testament ในปี ค.ศ. 1548 สำนวนนี้มาจากความคิดที่ว่า เมื่อหัวใจกระโดด หรือลอยขึ้นสูงจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย สำลัก คนอังกฤษอเมริกันจึงนำมาเปรียบกับความรู้สึกของคนเวลาที่ตกใจกลัว หรือกระวนกระวาย ว่ามีความรู้สึกไม่สบายเหมือนหัวใจกระโดดขึ้นมาจุกอยู่ที่ปาก สำนวนนี้อาจจะใช้ในรูปต่างๆ กัน คือ “with one’s heart in one’s mouth” เป็นบุพบทวลีที่ทำหน้าที่ขยายกริยา เช่น Charles got up to make his first speech with his heart in his mouth. บางครั้งก็ใช้ “someone’s heart was in his mouth” เช่น When the bear came out of the woods towards us, our hearts were in our mouths. (A Dictionary of American Idioms)

สำนวนไทย “หัวใจไปอยู่ที่ตาตุ่ม’’ บางทีก็พูดว่า “หัวใจหล่นอยู่ที่เท้า” เป็นการเปรียบเทียบที่ให้ภาพตรงข้ามกับสำนวนอังกฤษ “have one’s heart in one’s mouth” ทั้งที่มีความหมายเหมือนกัน คือ รู้สึกตกใจกลัว เวลาที่คนไทยรู้สึกตกใจ หรือกลัว จะมีความรู้สึกคล้ายกับว่า หัวใจหล่นวูบตกไปอยู่ที่ตาตุ่ม หรือ เท้า แทนที่จะกระโดดขึ้นไปจุกอยู่ที่ปากเหมือนที่ใช้ในสำนวนอังกฤษ

สำนวนอังกฤษอีกสำนวนหนึ่งที่ใช้คำคล้ายๆ กับสำนวนไทย “หัวใจไปอยู่ที่ตาตุ่ม” คือ “have one’s heart in one’s boots” แปลตรงตัวว่า “หัวใจไปอยู่ที่รองเท้า” หมายถึงรู้สึกหมดหวัง ไม่มีกำลังใจเหลืออยู่เลย เช่น I had my heart in my boots when I went to see my boss. (Longman Dictionary of English Idioms) บางครั้งก็ใช้ “with one’s heart in one’s boots” “someone’s heart was in his boots” และ “someone’s heart sank (into his boots)”

(Visited 2,081 times, 1 visits today)