ความหมายของสำนวนภาษาอังกฤษ“spend money like water”

“ใช้เงินเป็นเบี้ย”

ความหมาย

ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ไม่ระมัดระวัง เหมือนเงินไม่มีค่า

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

They will never be able to save enough money to buy a new house – they both spend money like water.

(Longman Dictionary of English Idioms)

ถ้าเขายังใช้เงินเป็นเบี้ยอยู่อย่างนี้ ไม่ช้าเงินทองที่ได้มาก็คงจะหมดแน่

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “spend money like water” เปรียบเงินกับน้ำ น้ำเป็นสิ่งที่มีราคาถูก ไม่มีค่า ฉะนั้นการใช้จ่ายเงินเหมือนน้ำจึงหมายถึงใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย เหมือนเงินไม่มีค่า

สำนวนไทย “ใช้เงินเป็นเบี้ย” เปรียบเงินที่ใช้กับ เบี้ย ‘เบี้ย’ เป็นหอยชนิดหนึ่ง ในสมัยโบราณคนไทยเอามาใช้แทนเงินซื้อจ่ายแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ แต่มีค่าน้อยมาก ฉะนั้นสำนวน “ใช้เงินเป็นเบี้ย” จึงหมายถึง ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย เหมือนกับว่าเงินมีค่าน้อย มีความหมายตรงกับสำนวนอังกฤษ “spend money like water”

(Visited 635 times, 1 visits today)