แสดงความเสียใจเรื่องความล้มเหลวในธุรกิจ(Condoling on Failure in Business)

Condoling with a friend on his Failure in Business

แสดงความเสียใจแก่เพื่อนในเรื่องความล้มเหลวในธุรกิจของเขา

59 Plubplachai Road,

Bangkok

December 5, 2012

Dear A morn:

     I have just heard, to my great sorrow, of your failure in business, and of your decision to give it up in the very near future.

     I sincerely sympathize with you in this matter.

     Nevertheless, your decision to give up what you are doing has caused me great surprise. You are one of the real fighters in the business world. I would like to say that the only sensible thing for you to do now is to try again. You should not abandon yourself to despair. I realize that a man of experience like you will be able to overcome all difficulties, and that your business will come to life again in a few months time.

     Wishing you every success,

From your friend,

Theva

คำศัพท์ที่ควรทราบ

just – เพิ่ง

sorrow – ความเสียใจ

business – ธุรกิจ

decision  – การตัดสินใจ

give up – เลิก

nevertheless –        อย่างไรก็ดี

caused – ก่อให้เกิด

surprise – ความแปลกใจ

fighters – ผู้ต่อสู้

world – โลก

sensible – มีเหตุผล, เหมาะสม

thing – สิ่ง

abandon – ปล่อยละทิ้ง

despair – ความหมดหวัง

realize – ตระหนัก

experience – ความชำนาญ

overcome – ชนะ

difficulties – อุปสรรค

life – ชีวิต

a few – สองสาม

Expressions ที่ควรจดจำ

to my great sorrow        – ด้วยความเสียใจอย่างใหญ่หลวง

to my deep sadness – ด้วยความเศร้าใจอย่างสุดซึ้ง

to hear of your failure in business – ทราบถึงความล้มเหลวของคุณในธุรกิจ

to learn that you failed in business – ทราบว่าคุณ

ประสบความล้มเหลวในธุรกิจ

to give it up=to stop working –  เลิกธุรกิจ

to sympathize with you in the matter –  เห็นอกเห็นใจคุณในเรื่องนี้

to understand you and share your feelings in regard to your failure – เห็นอกเห็นใจกับคุณในเรื่องความล้มเหลวของคุณ

to cause me great surprise – ก่อให้เกิดความแปลกใจแก่ผม

to make me surprised   – ทำให้ผมแปลกใจ

to abandon yourself to despair – ปล่อยตัวให้ไปสู่ความหมดหวังอย่างสมบูรณ์

to give yourself up completely to hopelessness – ปล่อยตัวให้ตกไปสู่ความหมดหวังจนสูญสิ้น

I realize=I see clearly = ผมตระหนักใจ, ผมเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง

to overcome all difficulties – ชนะอุปสรรคทั้งหลายแหล่

to succeed in getting rid of all obstructions – สำเร็จในการกำจัดอุปสรรคทั้งหลาย

to come to life again – กลับมีชีวิตชีวาขึ้นอีก

to recover from failure – ฟื้นคืนจากความล้มเหลว

คำแปลเป็นภาษาไทย

๕๙ ถนนพลับพลาชัย

กรุงเทพ ฯ

๕ ธนวาคม ๒๕๕๕

คุณอมร ที่รัก

     ผมเพิ่งได้ยินด้วยความเสียใจอย่างใหญ่หลวงถึงเรื่องความล้มเหลวของคุณในธุรกิจ และการตัดสินใจของคุณในอันที่จะล้มเลิกธุรกิจของคุณเสียในอนาคตอันใกล้นี้

     ผมขอแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อคุณในเรื่องนี้ด้วย ความสุจริตใจจริงๆ

     อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของคุณในอันที่จะล้มเลิกในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้น ได้ก่อให้เกิดความแปลกใจแก่ตัวผมอย่างมากมาย เพราะว่าคุณเป็นนักสู้ที่แท้จริงคนหนึ่งในโลกการค้า ผมอยากจะพูดว่าสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณที่จะทำในเวลานี้ก็ลองพยายามดูอีกสักครั้งหนึ่ง คุณไม่ควรปล่อยตัวของคุณให้ไปสู่ความหมดหวังอย่างสมบูรณ์ ผมตระหนักใจว่า ลูกผู้ชายที่มีความชำนิชำนาญอย่างคุณ คงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้ และธุรกิจของคุณก็จะกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกได้ภายในระยะเวลาสองสามเดือน

     ขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จทุกประการ

จากเพื่อนของคุณ

เทวา

Reply (การตอบ)

95 Treepetch Road,

Bangkok

December 8, 2012

Dear Theva:

     Thank you for your very kind letter which reached me yesterday. My failure in business has been regarded as a great shock to me because I never expected to meet with it.

     I am very grateful for all the kindnesses that have been shown to me by my friends and acquain­tances including you who have known me for a long time.

     All right! I will try my best to follow your advice but I don t know to what extent I will succeed in doing so because a stupor still prevails in business circles.

Very sincerely yours,

Amorn

คำศัพท์ที่ควรทราบ

reached – ได้มาถึง

shock – ความสะเทือนใจอย่างแรง

never – ไม่เคย

expected – คาดหวัง

meet – พบ, ประสบ

grateful – กตัญญู, ขอบคุณ

kindnesses – ความกรุณา

shown – แสดง

friends – เพื่อนฝูง

aquaintances – ผู้ที่คุ้นเคย

follow – ทำตาม

advice – คำแนะนำ

extent -ขอบเขต, ขนาด

succeed – สำเร็จ

because – เพราะว่า

stupor – ซบเซา

still   – ยังคง

prevails – มีอยู่, เป็นอยู่

business – ธุรกิจ

circles – วงการ

Expressions ที่ควรจดจำ

to meet with it to experience it – ประสบกับมัน

to be very grateful for… – มีความกตัญญู (ขอบคุณ) สำหรับ… t

o be very thankful for .. – มีความขอบคุณสำหรับ…

to be shown to me by – แสดงต่อผมโดย ..

to be expressed to me by… – แสดงต่อผมโดย…

to try my best to…  – พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะ…

to use my utmost efforts to… –  พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะ…

to follow your advice – ทำตามคำแนะนำของคุณ

to act in accordance with your advice – ทำตามคำแนะนำของคุณ

to succeed in doing so – ความสำเร็จในการทำเช่นนั้น

to accomplish my purpose in doing so – มีความสำเร็จในการทำเช่นนั้น

to what extent =to what degree = ประมาณสักเท่าไร

to prevail=to exist  = มีอยู่, เป็นอยู่

คำแปลเป็นภาษาไทย

๙๕ ถนนตรีเพชร

กรงเทพ ฯ

๘ ธนวาคม ๒๕๕๕

คุณเทวา เพื่อนรัก

     ขอขอบคุณสำหรับจดหมายอันเปี่ยมไปด้วยความกรุณาของคุณ ซึ่งได้มาถึงผมเมึ่อวานนี้ ความล้มเหลวของผมในด้านธุรกิจ นับว่าเป็นที่สะเทือนใจแก่ผมมากมายเพราะว่าผมไม่เคยคาดหวังเลยว่าจะประสบมัน

     ผมรู้สึกซึ้งไปด้วยความกตัญญู (ขอบคุณ) สำหรับความกรุณาทั้งหมดที่ได้ถูกแสดงมายังผมโดยเพื่อนฝูงและผู้ที่คุ้นเคยรวมทั้งตัวคุณที่ได้รู้จักผมมาเป็นเวลาช้านาน

     ตกลงครับ ผมจะพยายามอย่างเต็มความสามารถในอันที่จะทำตามคำแนะนำของคุณแต่ผมไม่ทราบว่าผมจะได้รับความสำเร็จสักเพียงไรในการทำเช่นนั้น เพราะว่าความซบเซายังคงมีอยู่ในวงการธุรกิจ

ด้วยความสุจริตใจ

อมร

(Visited 302 times, 1 visits today)